Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9090923
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 31.07.2019
6.49 MB
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 31.07.2019
0.28 MB
Приложение № 1 към Обявата - Технически спецификации
Публикувано на 31.07.2019
0.59 MB
Приложение № 2 към Обявата - Проект на договор
Публикувано на 31.07.2019
0.82 MB
Приложение № 3 към Обявата - Образци
Публикувано на 31.07.2019
0.08 MB
Удължаване на срока за получаване на оферти
Публикувано на 15.08.2019
0.28 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 14.10.2019
3.98 MB