Безопасност

Начало / Безопасност

Безопасност

УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

ДП РВД прилага систематичен подход в Системата за управление на безопасността (СУБ) към всички оперативни дейности с пряко въздействие върху нивата на безопасност. СУБ поддържа изключително високи стандарти, съответстващи на националните и международни задължения, приложими към ДП РВД.

ДП РВД стриктно изпълнява утвърдената Политика за безопасност при изпълнение на задълженията си, пряко свързани с аеронавигационното обслужване. Стратегическата цел на Политиката за безопасност е постигането и поддържането на високо ниво на безопасност на въздушното движение при намаляване на абсолютния брой на авиационни инциденти по причини, свързани със системата за управление на въздушното движение, независимо от нарастващия обем на контролираното въздушно движение.

Виж повече

СИСТЕМА ЗА ДОБРОВОЛНО ДОКЛАДВАНЕ

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, ДП РВД въвежда система за доброволно докладване (VOR), с цел  физическите лица да докладват сведения за събития, свързани с авиационната безопасност.

Виж повече