Човешки фактор | ДП РВД

Човешки фактор

За да се повиши безопасността, трябва да се определи значението на човешкия фактор във всеки един авиационен инцидент. По този начин се научава повече и се прилагат нови и по-добри мерки за предотвратяването им в бъдеще.

Докладите от разследване на авиационни инциденти обикновено дават яснота какво и кога се е случило, но в редица случаи те спират до там. Липсва обяснението как и защо се е стигнало до този негативен за безопасността резултат. За това трябва да се идентифицират, анализират и разберат основните проблеми, довели до „пробива“ в човешкото поведение и по този начин до авиационния инцидент. Като се посочва, че пилотът или РП не е спазил правилата, това означава ли, че правилата са добре обосновани, безопасни и подходящи за дадената ситуация. Следователно, ограничавайки заключението до фрази като „пилотска грешка“ или „РП не е спазил или не се е придържал към установените стандартни оперативни процедури“, се стеснява фокуса на разследването.

В ДП РВД се използва „Методиката за анализ на човешкия фактор, като причина за авиационните инциденти“, която е продиктувана от нуждата детайлно да се разследват авиационните инциденти, които са с принос на органа за Обслужване на въздушното движение (ОВД), с цел недопускането им в бъдеще. Положителният резултат се получава след изпълнението на предварително определени подходящи препоръки, относно човешкия фактор.

Методиката за анализ на човешкия фактор има няколко цели, както следва:

  • Създаване на последователен, подходящ и разбираем алгоритъм за анализ и класифициране на човешкия фактор на ръководителите на полети (РП), който да може да се използва рутинно при разследване на авиационни инциденти, с принос на органа за ОВД;
  • Запознаване на РП с особеностите на човешкия фактор, които могат да доведат до авиационен инцидент с тяхно участие и евентуален положителен резултат – повишаване на психологическата подготовка на РП при ОВД;
  • Откриване на неблагоприятни тенденции в професионалната подготовка и възможности на РП, които да бъдат избегнати в бъдеще, след определянето на подходящи препоръки;
  • Създаване на конкретен алгоритъм, който позволява определянето на действие на РП като несъответствие с оперативни процедури;
  • Повишаване на безопасността при ОВД в ДП РВД, по отношение на човешкия фактор.