Политика по безопасност | ДП РВД

Политика по безопасност

 

  1. Ангажимент на ръководството

Ръководството на BULATSA определя поддържането на постигнатите високи нива на безопасност, в това число и процесите за надграждането на тези нива, във всяка една дейност на предприятието, като:

1.1. Първостепенна организационна цел и основна ценност

Безопасността е първостепенна организационната ценност за BULATSA. Поддържането и надграждането й е с приоритетно място при  осигуряване на оперативна, техническа, административна и финансово-икономическа ефективност.

1.2. Служителите са силата на BULATSA

Най-ценният ресурс на предприятието са неговите служители. Всеки един служител на BULATSA има ясна роля и отговорност за осигуряването на безопасността. Корпоративно разпознат факт е, че професионализмът на всеки служител има своя положителен принос към безопасността.

1.3. Ясни и недвусмислени отговорности по безопасност в BULATSA

Поддържането и надграждането на безопасността е ясна, конкретна и осъзната отговорност.

1.4. Проактивно управление на безопасността

1.4.1. Подходът към безопасността е неразделна част от Системата за управление на безопасността (СУБ) и включва:

  • събиране на информация чрез доброволните и задължителните механизми за докладване;
  • ефективното управление на рисковете за постигане на целите и показателите по безопасност;
  • разпространяване на знания и опит, в съответствие с  приложимите нормативни изисквания и стандарти, отчитане на доказани добри практики на предприятието и индустрията.

1.4.2. Формализираният, недвусмислен и проактивен подход към управлението на безопасността, непрекъснатият процес на проследяване и анализ за постигане на най-високи нива и стандарти за безопасност, са в основата на непрекъснатия процес за подобряване на работата на СУБ на BULATSA.

1.5. Култура по Безопасност

Създадената Култура по безопасност в BULATSA е с критично значение за поддържането и надграждането на нивата по безопасност. Нейни ключови елементи са „Политика за безпристрастно отношение”, „Политика за управление на рисковете от умората”, както и дейностите за управление на стреса.

  1. Ангажимент на отговорния ръководител

Отговорният ръководител - генералният директор на BULATSA - носи цялостна отговорност за безопасността и чрез своите правомощия гарантира, че всички дейности по комуникирането и прилагането на политиката по безопасност на всички нива в предприятието, осигуряване на ресурси за постигане на целите по безопасност, постоянното подобряване на СУБ могат да бъдат обезпечени и изпълнявани в съответствие с приложимите изисквания.