Култура на безопасност | ДП РВД

Култура на безопасност

Културата по безопасност e създаването на единство между индивидуалните и организационните характеристики и нагласи, което гарантира, че безопасността се разглежда като първостепенен приоритет, както и че проблемите на безопасността получават вниманието, оправдано от тяхната значимост.

Ръководството на ДП РВД дава приоритет на принципа за „поука от грешките” пред принципа на „санкцията”, като стимулира по-нататъшното развитие на културата по безопасност в предприятието, отчитайки всички нейни характеристики:

  • Правилно отношение към безопасността;
  • Обща ценностна система относно важността на системата за управление на безопасността в предприятието;
  • Култура на безпристрастно отношение (Just Culture);
  • Култура на увереност в смисъла на постигнатото и разбиране на важността на системата за задължителни и доброволни доклади;
  • Култура на разбиране на ефекта от рисковете и обучение от вече допуснатите грешки;
  • Откриване и разбиране на съществуващите системни рискове;
  • Култура за споделяне на придобитите знания, опит и установените най-добри практики по отношение на безопасността между отделните звена на ДП РВД, а така също и с нейните партньори и клиенти.

Елементи на културата по безопасност