Поръчки в процес на възлагане, без сключен договор към 01.07.2014 г.