Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9090763
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 29.07.2019
0.27 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 29.07.2019
7.13 MB
Приложение № 1 - Техническа спецификация
Публикувано на 29.07.2019
1.17 MB
Приложение № 3.1. към Техническата спецификация - Проектна документация за обособена позиция № 1
Публикувано на 29.07.2019
0.91 MB
Приложение № 3.2. към Техническата спецификация - Проектна документация за обособена позиция № 2
Публикувано на 29.07.2019
3.38 MB
Приложение № 2 - Проект на договор
Публикувано на 29.07.2019
0.68 MB
Образци към обявата
Публикувано на 29.07.2019
0.07 MB
Удължаване на срока за получаване на оферти
Публикувано на 09.08.2019
0.27 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 16.09.2019
8.53 MB
Договор № 453/29.10.2019 г. за обособена позиция № 1
Публикувано на 29.10.2019
7.88 MB
Приложения към договор № 453/29.10.2019 г.
Публикувано на 29.10.2019
17.27 MB
Договор № 451/29.10.2019 г. по обособена позиция № 2
Публикувано на 29.10.2019
7.93 MB
Приложения към договор № 451/29.10.2019 г.
Публикувано на 29.10.2019
22.26 MB