Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9082771
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 05.11.2018
0.07 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 05.11.2018
0.68 MB
Приложение № 1
Публикувано на 05.11.2018
0.23 MB
Образци
Публикувано на 05.11.2018
0.05 MB
Информация за удължаване срока за получаване на оферти
Публикувано на 22.11.2018
0.37 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 20.12.2018
0.41 MB
Договор
Публикувано на 21.01.2019
4.61 MB