Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9076455
Дата на архивиране:
27.07.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 25.05.2018
0.3 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 25.05.2018
0.6 MB
Приложение № 1 и № 2 към обявата
Публикувано на 25.05.2018
0.18 MB
Образци към обявата
Публикувано на 25.05.2018
0.05 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 14.06.2018
0.31 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 20.07.2018
0.52 MB
Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка
Публикувано на 20.07.2018
0.17 MB