Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9070114
Дата на архивиране:
26.07.2018
Обява
Публикувано на 08.11.2017
0.29 MB
Приложение № 1
Публикувано на 08.11.2017
0.5 MB
Образци
Публикувано на 08.11.2017
0.04 MB
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 08.11.2017
0.04 MB
Информация за удължаване срока за получаване на оферти
Публикувано на 27.11.2017
0.04 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 21.12.2017
0.13 MB
Договор
Публикувано на 15.01.2018
3.04 MB