Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Идентификационен номер:
9082844
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Публикувано на 07.11.2018
0.13 MB
Обява за събиране на оферти
Публикувано на 07.11.2018
0.96 MB
Приложение № 1
Публикувано на 07.11.2018
0.23 MB
Приложение № 2
Публикувано на 07.11.2018
0.18 MB
Образци
Публикувано на 07.11.2018
0.03 MB
Информация относно отваряне на офертите.
Публикувано на 20.11.2018
0.16 MB
Информация за удължаване срока за получаване на оферти
Публикувано на 29.11.2018
0.32 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 11.01.2019
3.05 MB
Договор
Публикувано на 07.03.2019
16.83 MB