Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0027
Решение за откриване на процедура
Публикувано на 20.09.2018
11.21 MB
Обявление за поръчка
Публикувано на 20.09.2018
0.42 MB
Документация за обществената поръчка
Публикувано на 21.09.2018
0.72 MB
Приложение № 1 към Документацията - Техническа спецификация
Публикувано на 21.09.2018
1.17 MB
Приложение № 2 към Документацията - Методика за оценка на офертите в откритата процедура за сключване на рамково споразумение
Публикувано на 21.09.2018
0.34 MB
Приложение № 3 към Документацията - Методика за оценка на офертите, подадени от лицата по рамковото споразумение при провеждане на вътрешен конкурентен избор
Публикувано на 21.09.2018
0.25 MB
Образец № 2 към Документацията на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 21.09.2018
0.1 MB
Образец № 2 към Документацията на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 21.09.2018
0.16 MB
Таблица № 1 - Стойностна сметка с видове работи
Публикувано на 21.09.2018
0.11 MB
Образци към Документацията за обществената поръчка
Публикувано на 21.09.2018
0.03 MB
Разяснения изх. № 70-00-49/08.10.2018 г. по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 08.10.2018
0.98 MB
Разяснения изх. № 70-00-51/09.10.2018 г. по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 09.10.2018
2 MB
Разяснения изх. № 70-00-53/19.10.2018 г. по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 19.10.2018
0.2 MB
Разяснения изх. № 70-00-54/22.10.2018 г. по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 22.10.2018
1.95 MB
Разяснения изх. № 70-00-56/24.10.2018 г. по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 24.10.2018
1.28 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 14.11.2018
32.29 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови предложения
Публикувано на 28.12.2018
0.46 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 04.02.2019
39.61 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 04.02.2019
16.09 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 04.02.2019
87.45 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 04.02.2019
9.14 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 29.03.2019
0.42 MB
Рамково споразумение № 120/22.03.2019 г.
Публикувано на 29.03.2019
8.06 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част І
Публикувано на 29.03.2019
69.89 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част ІІ
Публикувано на 29.03.2019
83.36 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част ІІІ
Публикувано на 29.03.2019
58.07 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част ІV
Публикувано на 29.03.2019
56.16 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част V
Публикувано на 29.03.2019
39.34 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част VІ
Публикувано на 29.03.2019
74.28 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част VІІ
Публикувано на 29.03.2019
71.94 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част VІІІ
Публикувано на 29.03.2019
120.5 MB
Приложения към РС № 120/22.03.2019 г. - Част ІХ
Публикувано на 29.03.2019
6.19 MB
Покана изх. № 26-00-1062/08.05.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущ ремонт на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София“
Публикувано на 08.05.2019
39.78 MB
Покана изх. № 26-00-1063/08.05.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост“
Публикувано на 08.05.2019
27.87 MB
Покана изх. № 26-00-1064/08.05.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изпълнение на текущ ремонт в Летищна контролна кула (ЛКК) София“
Публикувано на 08.05.2019
33.55 MB
Покана изх. № 26-00-1065/08.05.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Ремонт на обект Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) „Черни връх“
Публикувано на 08.05.2019
42.15 MB
Разяснение изх. № 70-00-31/15.05.2019 г. по Покана № 26-00-1064/08.05.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор
Публикувано на 15.05.2019
0.73 MB
Покана изх. № 26-00-1296/28.05.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: "Изпълнение на текущ ремонт в УВПБ - гр. Банско"
Публикувано на 28.05.2019
36.2 MB
Покана изх. № 26-00-1415/05.06.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изпълнение на ремонти в УПВБ „Св.Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 05.06.2019
48.39 MB
Приложение № 2 към Покана № 26-00-1415/05.06.2019 г.
Публикувано на 05.06.2019
0.09 MB
Покана изх. № 26-00-1426/06.06.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изпълнение на ремонти в блок 5 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София“
Публикувано на 06.06.2019
38.97 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София“
Публикувано на 17.06.2019
19.35 MB
Решение № РД-28-478/17.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София“
Публикувано на 17.06.2019
3.94 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущ ремонт в Летищна контролна кула (ЛКК) София“
Публикувано на 17.06.2019
13.29 MB
Решение № РД-28-482/17.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущ ремонт в Летищна контролна кула (ЛКК) София“
Публикувано на 17.06.2019
1.9 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост“
Публикувано на 17.06.2019
4.76 MB
Решение № РД-28-485/17.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост“
Публикувано на 17.06.2019
1.8 MB
Покана изх. № 26-00-1603/18.06.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущи ремонти на обекти в ЛЦ за ОВД – гр. Пловдив“
Публикувано на 18.06.2019
39.62 MB
Приложение № 2 към Покана № 26-00-1603/18.06.2019 г.
Публикувано на 18.06.2019
0.03 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обект Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) „Черни връх“
Публикувано на 19.06.2019
11.82 MB
Решение № РД-28-490/19.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обект Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) „Черни връх“
Публикувано на 19.06.2019
1.39 MB
Покана изх. № 26-00-1692/25.06.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущи ремонти на блок 6 и блок 9 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) и ремонт на Централна автобаза (ЦАБ) – София“
Публикувано на 25.06.2019
37.88 MB
Приложение № 2 към Покана № 26-00-1692/25.06.2019 г.
Публикувано на 25.06.2019
0.04 MB
Покана изх. № 26-00-1779/02.07.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Ремонти на обекти към Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Горна Оряховица“
Публикувано на 02.07.2019
47.31 MB
Приложение № 2 към Покана № 26-00-1779/02.07.2019 г.
Публикувано на 02.07.2019
0.03 MB
Покана изх. № 26-00-1833/08.07.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Извършване на ремонт на обекти на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна и Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Върбица“
Публикувано на 08.07.2019
40.24 MB
Приложение № 2 към Покана № 26-00-1833/08.07.2019 г.
Публикувано на 08.07.2019
0.03 MB
Договор № 266 от 05.07.2019 г. с предмет: „Текущ ремонт на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София“
Публикувано на 22.07.2019
10.48 MB
Приложения към договор № 266/05.07.2019 г.
Публикувано на 22.07.2019
59.81 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на текущ ремонт на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София
Публикувано на 22.07.2019
0.41 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущ ремонт в УВПБ – гр. Банско“
Публикувано на 24.07.2019
13.79 MB
Решение № РД-28-593/24.07.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущ ремонт в УВПБ – гр. Банско“
Публикувано на 24.07.2019
1.72 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонти в УПВБ „Св. Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 26.07.2019
12.12 MB
Решение № РД-28-604/26.07.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонти в УПВБ „Св. Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 26.07.2019
0.77 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонти в блок 5 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София“
Публикувано на 26.07.2019
8.97 MB
Решение № РД-28-605/26.07.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонти в блок 5 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София“
Публикувано на 26.07.2019
0.78 MB
Покана изх. № 26-00-2093/31.07.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: "Изграждане на тръбна система за отопление на 2 броя вертикални шахти на Летищна контролна кула (ЛКК) – София"
Публикувано на 31.07.2019
39.78 MB
Покана изх. № 26-00-2160/07.08.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Извършване на ремонт за осигуряване на помещения за нови UPS“
Публикувано на 07.08.2019
38.65 MB
Покана изх. № 26-00-2161/07.08.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изпълнение на СМР за обновяване за зала в блок 4 на ЕЦ за УВД“
Публикувано на 07.08.2019
43.01 MB
Разяснение изх. № 70-00-64/09.08.2019 г. по Покана № 26-00-1833/08.07.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор
Публикувано на 09.08.2019
0.93 MB
Договор № 295 от 23.07.2019 г. с предмет: „Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост“
Публикувано на 14.08.2019
8.24 MB
Приложения към договор № 295/23.07.2019 г.
Публикувано на 14.08.2019
31.71 MB
Обявление за възложена поръчка за разрушаване на сгради с отпаднала необходимост
Публикувано на 14.08.2019
0.41 MB
Договор № 297 от 23.07.2019 г. с предмет: „Изпълнение на текущ ремонт в Летищна контролна кула (ЛКК) София“
Публикувано на 14.08.2019
8.79 MB
Приложения към договор № 297/23.07.2019 г.
Публикувано на 14.08.2019
38.63 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на текущ ремонт в Летищна контролна кула (ЛКК) София
Публикувано на 14.08.2019
0.41 MB
Договор № 299 от 23.07.2019 г. с предмет: „Ремонт на обект Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) „Черни връх“
Публикувано на 14.08.2019
9.14 MB
Приложения към договор № 299/23.07.2019 г.
Публикувано на 14.08.2019
99.96 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на ремонт на обект Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) „Черни връх“
Публикувано на 14.08.2019
0.41 MB
Решение № РД-28-700/23.08.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти на блок 6 и блок 9 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) и ремонт на Централна автобаза (ЦАБ) – София“
Публикувано на 23.08.2019
0.8 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти на блок 6 и блок 9 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) и ремонт на Централна автобаза (ЦАБ) – София“
Публикувано на 23.08.2019
13.58 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонти на обекти към Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Горна Оряховица“
Публикувано на 23.08.2019
11.85 MB
Решение № РД-28-701/23.08.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонти на обекти към Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Горна Оряховица“
Публикувано на 23.08.2019
1.15 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на текущ ремонт в УВПБ - гр. Банско
Публикувано на 28.08.2019
0.41 MB
Договор № 338 от 23.08.2019 г. с предмет: „Изпълнение на текущ ремонт в УВПБ – гр. Банско“
Публикувано на 28.08.2019
8.11 MB
Приложения към договор № 338/23.08.2019 г.
Публикувано на 28.08.2019
54.44 MB
Разяснение изх. № 70-00-67/28.08.2019 г. по Покана № 26-00-2093/31.07.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор
Публикувано на 28.08.2019
0.62 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на ремонти в УПВБ „Св. Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 04.09.2019
0.41 MB
Договор № 349 от 29.08.2019 г. с предмет: „Изпълнение на ремонти в УПВБ „Св. Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 04.09.2019
171.84 MB
Приложение № 2.1. към Договор № 349/29.08.2019 г.
Публикувано на 04.09.2019
25.89 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на ремонти в блок 5 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София
Публикувано на 13.09.2019
0.41 MB
Договор № 372 от 03.09.2019 г. с предмет: „Изпълнение на ремонти в блок 5 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) – София“
Публикувано на 13.09.2019
71.47 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт на обекти на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна и Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Върбица“
Публикувано на 17.09.2019
15.49 MB
Решение № РД-28-781/17.09.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт на обекти на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна и Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Върбица“
Публикувано на 17.09.2019
1.39 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти на обекти в ЛЦ за ОВД – гр. Пловдив“
Публикувано на 17.09.2019
15.1 MB
Решение № РД-28-782/17.09.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти на обекти в ЛЦ за ОВД – гр. Пловдив“
Публикувано на 17.09.2019
0.8 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт за осигуряване на помещения за нови UPS“
Публикувано на 17.09.2019
13.57 MB
Решение № РД-28-783/17.09.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт за осигуряване на помещения за нови UPS“
Публикувано на 17.09.2019
1.77 MB
Покана изх. № 26-00-2665/18.09.2019 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изпълнение на ремонти в УПВБ „Св.Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 18.09.2019
39.65 MB
Приложение № 2 към Покана № 26-00-2665/18.09.2019 г.
Публикувано на 18.09.2019
0.03 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на текущи ремонти на блок 6 и блок 9 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) и ремонт на Централна автобаза (ЦАБ) – София
Публикувано на 04.10.2019
0.41 MB
Договор № 405 от 27.09.2019 г. с предмет: „Текущи ремонти на блок 6 и блок 9 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) и ремонт на Централна автобаза (ЦАБ) – София“
Публикувано на 04.10.2019
9.77 MB
Приложения към договор № 405/27.09.2019 г.
Публикувано на 04.10.2019
110.98 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на ремонти на обекти към ЛЦ за ОВД – гр. Горна Оряховица
Публикувано на 04.10.2019
0.41 MB
Договор № 407 от 27.09.2019 г. с предмет: „Ремонти на обекти към ЛЦ за ОВД – гр. Горна Оряховица“
Публикувано на 04.10.2019
9.69 MB
Приложения към Договор № 407/27.09.2019 г.
Публикувано на 04.10.2019
128.59 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на тръбна система за отопление на 2 броя вертикални шахти на Летищна контролна кула (ЛКК) – София“
Публикувано на 16.10.2019
10.43 MB
Решение № РД-28-886/16.10.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на тръбна система за отопление на 2 броя вертикални шахти на Летищна контролна кула (ЛКК) – София“
Публикувано на 16.10.2019
1.25 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 295/23.07.2019 г.
Публикувано на 17.10.2019
0.34 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обновяване на зала в блок 4 на ЕЦ за УВД“
Публикувано на 23.10.2019
18.03 MB
Решение № РД-28-928/23.10.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обновяване на зала в блок 4 на ЕЦ за УВД“
Публикувано на 23.10.2019
0.77 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на ремонти на обекти към ЛЦ за ОВД – Варна и ТРЛК „Върбица“
Публикувано на 14.11.2019
0.41 MB
Договор № 475 от 04.11.2019 г. с предмет: „Извършване на ремонт на обекти на ДП РВД в ЛЦ за ОВД – Варна и ТРЛК „Върбица“
Публикувано на 14.11.2019
100.93 MB
Обявление за възложена поръчка за извършване на ремонт за осигуряване на помещения за нови UPS
Публикувано на 14.11.2019
0.41 MB
Договор № 481 от 07.11.2019 г. с предмет: „Извършване на ремонт за осигуряване на помещения за нови UPS“
Публикувано на 14.11.2019
9.66 MB
Приложения към Договор № 481/07.11.2019 г.
Публикувано на 14.11.2019
30.55 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на текущи ремонти на обекти в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Пловдив
Публикувано на 18.11.2019
0.41 MB
Договор № 496 от 14.11.2019 г. с предмет: „Текущи ремонти на обекти в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Пловдив“
Публикувано на 18.11.2019
9.39 MB
Приложения към Договор № 496/14.11.2019 г.
Публикувано на 18.11.2019
69.5 MB
Протокол от работата на комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонти в УПВБ „Св. Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 19.11.2019
9.02 MB
Решение № РД-28-1068/19.11.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонти в УПВБ „Св. Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 19.11.2019
0.74 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 266/05.07.2019 г.
Публикувано на 20.11.2019
3.01 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 297/23.07.2019 г.
Публикувано на 20.11.2019
2.98 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 299/23.07.2019 г.
Публикувано на 20.11.2019
2.45 MB
Обявление за възложена поръчка за изграждане на тръбна система за отопление на 2 броя вертикални шахти на ЛКК – София
Публикувано на 25.11.2019
0.41 MB
Договор № 522 от 21.11.2019 г. с предмет: "Изграждане на тръбна система за отопление на 2 броя вертикални шахти на ЛКК - София"
Публикувано на 25.11.2019
10.03 MB
Приложения към договор № 522 от 21.11.2019 г.
Публикувано на 25.11.2019
40.36 MB
Обявление за възложена поръчка за изпълнение на ремонти в УПВБ „Св. Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 23.12.2019
0.41 MB
Договор № 582 от 18.12.2019 г. с предмет: „Изпълнение на ремонти в УПВБ „Св. Св. Константин и Елена“ и в ПБ „Камчия“
Публикувано на 23.12.2019
0.96 MB
Приложения към договор № 582/18.12.2019 г.
Публикувано на 23.12.2019
7.49 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 338/23.08.2019 г.
Публикувано на 10.01.2020
3.21 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 481/07.11.2019 г.
Публикувано на 14.01.2020
3.18 MB
Покана изх. № 26-00-122/20.01.2020 г. за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущ ремонт на обекти в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Бургас“
Публикувано на 20.01.2020
4.4 MB
Приложение № 2 - КСС към Покана № 26-00-122/20.01.2020 г.
Публикувано на 20.01.2020
0.03 MB