Система за управление на околната среда | ДП РВД

Система за управление на околната среда

Като част от Интегрираната система за управление (ИСУ) на ДП РВД, системата за управление на околната среда, в съответствие със стандарта ISO 14001, цели:

 • да се подобри устойчивото развитие чрез опазване на околната среда, намаляване въздействието от дейността на предприятието върху околната среда и постигане на съответствие с нормативните изисквания, отчитайки жизнения цикъл;
 • да се намали бизнес риска за ДП РВД чрез постигане на целите по ОкС, демонстрирайки подобрена резултатност по отношение на околната среда пред заинтересованите страни и партньорите (други ДАНО, летища, авиокомпании и др.), като се провеждат консултации с тях за насърчаване на съвместните усилия по отношение на ОкС;
 • да се подобрят осъзнаването и уменията на персонала на ДП РВД за опазване на околната среда, и да се намали използването на ресурси.

Политиката по околна среда се основава на ангажимента за опазване на околната среда, включително повишаване на резултатността по отношение на околната среда.

Във връзка с постоянно нарастващите нужди на обществото от въздушен транспорт за осигуряване на социално-икономическото развитие, както и отговорността за минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда, ръководството на ДП "Ръководство на въздушното движение" управлява въздействието от дейността на предприятието върху околната среда, като ангажимент на всеки служител е да:

 • познава и прилага политиката на ръководството по ОС и на приложимите за неговата дейност процедури и инструкции;
 • извършва анализ и оценка на въздействието върху ОС при промени в оборудване, технологии, процеси и т.н.,
 • прилага системата за разделно събиране на отпадъците от дейността, с фокус върху опасните и специфични отпадъци;
 • осъществява мониторинг и осигурява отчетност, според специфичните задължения и Плана за мониторинг;

 • В изпълнение на Европейския генерален план за УВД и в съответствие с една от мерките в областта на околната среда от Европейския план за въвеждане на Единно европейско небе (ESSIP), ДП РВД инициира учредяването и активно участва в работата на форум „Съвместно управление на въздействието върху ОС от авиационните дейности в района на летищата“ (СУВОС).
 • ДП РВД предоставя възможността на авиационните потребители да използват директни маршрути с голяма дължина (Long Range Directs). Новите директни маршрути свързват ключови контролно-навигационни точки във въздушните пространства на Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина и Словения по възможно най-краткия път, което позволява на авиокомпаниите да оптимизират полетните си планове и да реализират значителни спестявания от гориво, намалявайки негативния ефект на авиационните дейности върху околната среда. Директните маршрути с голяма дължина надграждат съществуващите инициативи за въвеждане на Въздушно пространство за свободно планиране (Free Route Airspace), които вече носят значителни ползи за авиационните потребители.
 • От 28.04.2016 г. ДП РВД въведе процедури за долитане, подход и отлитане със сателитна навигация на полетите на летище София, във връзка с оптимизиране управлението на въздушното пространство в съответствие с изискванията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Сателитната навигация дава възможност за създаване на еднопосочни трасета за отлитащите и долитащите самолети и намалява конфликтните точки, което ще повиши капацитета на въздушното пространство на летище София и ще намали шумовото въздействие, разход на гориво и вредни емисии.
 • ДП РВД участва в проекта за трансгранично въздушно пространство за свободно планиране на полетите (FRA) през нощта между Унгария, Румъния и България. Свързването на въздушното пространство на два функционални блока въздушно пространство - FAB CE и DANUBE FAB, предоставя на ползвателите на въздушното пространство пълната свобода да планират своите маршрути през комбинираното въздушно пространство на три държави.
 • ДП РВД определя ежегодно своя въглероден отпечатък в съответствие с ISO 14064-1:2012 и Air Navigation Service Provider Carbon Footprinting: A Best Practice Guides

ДП РВД с грижа за околната среда
4.09 MB
Политика по околна среда на ДП РВД
134.42 KB
Сертификат по ISO 14001 под акредитацията на UKAS
1019.31 KB