Система за управление на качеството | ДП РВД

Система за управление на качеството

В ДП „Ръководство на въздушното движение“ (BULATSA) е въведена система за управление на качеството, като част от Интегрираната система за управление (ИСУ) на организацията. Системата за управление на качеството е сертифицирана по международен стандарт ISO 9001 и цели:

  • предоставяните услуги по УВД/АНО да съответстват на приложимите нормативни изисквания, включително изискванията на Регламент (ЕС) 2017/373, както и на съответните изисквания на клиентите и на другите заинтересовани страни, които са свързани с функционирането на системата за управлени ена качеството.;
  • да отчете рисковете и възможностите, специфични за неговата дейност, вътрешни и външни обстоятелства, като ги управлява, за постигане на своите стратегически цели и подобряване на ефективността си;
  • да удостовери със сертификат, издаден от независим акредитиран сертификационен орган, че дейността на предприятието е в съответствие със стандарта ISO 9001.

 

Политиката по качество се основава на ангажимента предприятието да удовлетворява изискванията на клиентите в рамките на нормативната база и корпоративните изисквания по отношение на ефективността и постигането на целите (с приоритет на изискванията, свързани с безопасността).

Политика по качество на ДП РВД
119.33 KB
Сертификат по ISO 9001 под акредитацията на UKAS
927.25 KB