Система за управление на здравето и безопасността при работа | ДП РВД

Система за управление на здравето и безопасността при работа

Като част от Интегрираната система за управление (ИСУ) на ДП РВД, системата за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие със стандарта BS OHSAS 18001, цели да създаде системен подход при:

  • идентификация на опасностите и оценка на рисковете, съпътстващи изпълняването на дейностите в ДП РВД;
  • създаване на условия за минимизиране на риска, за предотвратяване на злополуки и за спазване на всички нормативни изисквания, касаещи ЗБР;
  • оценяване на резултатността по ЗБР, осъзнаване и постоянно подобряване на условията за труд за своите служители и за другите лица, намиращи се под управлението на предприятието.

Политиката по здраве и безопасност при работа се основава и на:

  • ангажимента за предотвратяване на наранявания и заболявания при работа;
  • определя и формулира общата рамка на задълженията и действията на персонала по осигуряване на здраве и безопасност при работа.
Политика по здраве и безопаност при работа на ДП РВД
118.03 KB
Сертификат по BS OHSAS 18001 под акредитацията на CAI
174.24 KB