Политика по безопасност | ДП РВД

Политика по безопасност

Контекст

Основният предмет на дейност на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД), съгласно Закона за гражданското въздухоплаване, е осигуряване на аеронавигационно обслужване за постигане на безопасност, ефективност и експедитивност на полетите в обслужваното въздушно пространство.

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" определя безопасността на въздушното движение като цел номер едно, при изпълнение на основния предмет на дейност.

Системата за управление на безопасността (СУБ) e неразделна част от общата система за управление на ДП РВД и обхваща всички дейности по осигуряване на аеронавигационно обслужване, които са в компетентността на ДП РВД. Системата за управление на безопасността има за цел гарантиране на всестранен, последователен и превантивен подход към постигане, осигуряване и поддържане на високо ниво на безопасност. Системата за управление на безопасността е документирана в:

 • тази политика по безопасност на ДП РВД;
 • политика за безпристрастно отношение на ДП РВД;
 • програма по безопасност на ДП РВД;
 • наръчник по безопасност, съдържащ точните описания на процедурите и методите, които се използват в рамките на СУБ;
 • длъжностни характеристики на персонала.

1. Дефиниции[1]

- Безопасност[2] - отсъствие на неприемлив риск от щети и/или човешки жертви.

- Аеронавигационно обслужване (АНО) - е обслужване, което включва управление на въздушното движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно метеорологично обслужване и аеронавигационно информационно обслужване.

- Аеронавигационно информационно обслужване - е осигуряване в определен район на аеронавигационна информация и данни, необходими за безопасността, редовността и ефикасността на въздухоплаването.

- Обслужване на въздушното движение – е общ термин, с който в конкретния случай се означава полетно-информационно обслужване, аварийно оповестително обслужване, консултативно обслужване на въздушното движение, контрол на въздушното движение - контрол на района, контрол на подхода, контрол на летищното движение.

- Управление на въздушното движениее съвкупност от бордни и наземни функции (обслужване на въздушното движение, организация на въздушното пространство и управление на потока на въздушното движение) за осигуряване на безопасност и ефективност на движението на въздухоплавателните средства във всеки етап на полета.

- Функционална Система за АНО  - това е комбинация от физически компоненти, процедури и човешки ресурси, организирани за изпълнението на дадена функция по осигуряване на АНО.

- Система за управление на безопасността (СУБ) – съвкупност от дейности за постигане, осигуряване и поддържане на високо ниво на безопасност.

- Ниво на безопасност на ДП РВД - това е количествена мярка за безопасност, измерваща се с вероятността, полетите да се провеждат без авиационни произшествия или инциденти.

2. Основни принципи на политиката по безопасност

2.1. Управление на безопасността

Управлението на безопасността в ДП РВД има за цел гарантиране на всестранно, последователно и превантивно постигане, осигуряване и поддържане на високо ниво на безопасност.

2.2. Отговорност за безопасността

Всички служители, чиято дейност оказва влияние върху безопасността, носят отговорност за техните действия свързани с безопасността.

Ръководителите в ДП РВД са отговорни за достигнатото ниво на безопасност в ръководените от тях звена.

2.3. Приоритет на безопасността

Достигането на достатъчно високо ниво на безопасност има приоритет над икономическите, организационните, социалните и свързаните с околната среда аспекти.

2.4. Основна цел по безопасност

Основната цел по безопасност е да се намали до минимум риска от авиационни произшествия, по причини свързани с АНО, доколкото това е разумно приложимо[3].

3. Принципи за постигане на безопасност

3.1. Компетентност

Служителите, отговорни за процесите, свързани с безопасността, са изключително компетентни, квалифицирани и мотивирани, а там, където е необходимо, и лицензирани, за да изпълняват задълженията си. Това е основно предварително условие за предоставяне на безопасно аеронавигационно обслужване.

Въпросите, свързани с безопасността, се интегрират по подходящ начин, в съответните програми за обучение и лицензиране.

3.2. Отговорност за управление на безопасността

Директор на дирекция „Безопасност и качество” носи отговорност за развитието и поддържането на СУБ в ДП РВД.

Директорът на дирекция „Безопасност и качество” е пряко подчинен на Генералния директор на ДП РВД.

Ръководството на ДП РВД контролира дейностите по управление на безопасността с участието си в съвет по безопасност.

3.3. Количествени нива на безопасността

Където е приложимо, количествени нива на безопасност трябва да бъдат определяни, достигани и поддържани за всички елементи на функционалната система за АНО. Съответствието с тези нива на безопасност се документира непрекъснато.

3.4. Оценка и управление на риска

Оценката и управлението на риска се осъществява до необходимото ниво, което гарантира, че се отчитат надеждно всички аспекти при предоставянето на АНО. В тази връзка се прилагат принципите за оценяване и смекчаване на риска във функционалната система за АНО.

3.5. Документиране на СУБ

Процесите и отговорностите за управление на безопасността се документират редовно и изрично по начин, който показва ясно как са реализирани принципите на тази политика.

3.6. Външни услуги и доставки

Предприемат се адекватни мерки за управление влиянието на външните услуги и доставки върху риска в зависимост от степента на тяхното въздействие върху безопасността на АНО.

3.7. Събития, свързани с безопасността

Оперативни и/или специфични събития при УВД, оказващи въздействие върху безопасността на функционалната система за АНО, се разследват незабавно и се предприемат всички необходими коригиращи мерки.

4. Принципи за осигуряване на безопасност

4.1. Контролни дейности по безопасност

Контролни дейности по безопасност се извършват рутинно, за да се:

 • препоръчат подобрения, където е необходимо;
 • уверят ръководителите в нивото на безопасност на ръководените от тях дейности;
 • удостовери и документира изпълнението на съответните изисквания за управление на безопасността.

Контролните дейности по безопасност, както и другите дейности по управление на безопасността, се интегрират в работния процес на предприятието.

4.2. Мониторинг на безопасността

Извършва се постоянно наблюдение на елементите на функционалната система за АНО и оперативната среда с цел:

 • идентифициране на негативни тенденции и нерегламентирани промени, които могат да доведат до неприемливо ниво на безопасност;
 • предприемане на съответните коригиращи действия.

4.3. Документиране на дейностите по управление на безопасността

Резултатите от дейностите по управление на безопасността се документират и съхраняват с цел удостоверяване на безопасността.

Резултатите и заключенията от дейностите по оценка и управление на риска се документират и поддържат за целия жизнен цикъл на съответните елементи.

5. Принципи за популяризиране на безопасността

5.1. Разпространение на информация, свързана с безопасността

5.1.1. Резултатите от вътрешните разследвания на събития, свързани с безопасността, както и резултатите от други действия по управление на безопасността трябва да бъдат разпространявани до служителите на ДП РВД, а при необходимост и към други авиационни организации.

5.1.2. Ръководството трябва да разпространява информацията, свързана с безопасността и получена от други авиационни организации до служителите на ДП РВД.

5.2. Повишаване на безопасността

5.2.1. Служителите на ДП РВД се стимулират и поощряват да предлагат мерки за намаляване на установени рискове и подобряване на безопасността.

5.2.2. Ръководството на ДП РВД поощрява, стимулира и улеснява служителите за незабавното докладване на събития, свързани с безопасността, като се осигури конфиденциалност на доклада.

5.2.3. Ръководството на ДП РВД предприема мерки за повишаване на безопасността, където и когато това е необходимо.

5.2.4. Ръководителите в ДП РВД дават приоритет на принципа за „поука от грешките” пред принципа на „санкцията”, като стимулират по-нататъшното развитие на културата по безопасност в предприятието, отчитайки всички нейни характеристики, както следва:

 • Правилно отношение към безопасността;
 • Обща ценностна система относно важността на системата за управление на безопасността в предприятието;
 • Култура на безпристрастно отношение (Just Culture);
 • Култура на увереност в смисъла на постигнатото и разбиране на важността на системата за задължителни и доброволни доклади;
 • Култура на разбиране на ефекта от рисковете и обучение от вече допуснатите грешки;
 • Откриване и разбиране на съществуващите системни рискове;
 • Култура за споделяне на придобитите знания, опит и установените най-добри практики по отношение на безопасността между отделните звена на ДП РВД, а така също и с нейните партньори и клиенти.

6. Принципи за оценяване и ограничаване на риска във връзка с промени във функционалната система за АНО

6.1. За всички промени във функционалната система за АНО се извършва оценка на риска, като се използва схема за класифициране на риска. Определя се допустимостта от гледна точка на максималната вероятност за възникване на опасност и максималната сериозност на ефектите й.

6.2. Съставните части на функционалната система за АНО се оценяват за тяхното въздействие върху безопасността от фазата на първоначално планиране и дефиниране до дейностите по въвеждане в експлоатация, поддръжка и извеждането от експлоатация и се определят целеви нива на безопасност.

6.3. Класифициране значимостта на промените, тяхното въвеждане както и оценка на безопасността се извършва на всички елементи на системата – оборудване, процедури, персонал и управление на  въздушното пространство.

6.4. Оценката на безопасността трябва да включва адекватни мерки за смекчаване на риска, в зависимост от степента на въздействие на промяната върху безопасността.

6.5. Определянето на опасностите, сериозността на ефектите й, мерките за смекчаване на риска, както и свързаните с тях доказателства, се събират и документират.

[1] Дефинициите в този документ съответстват на тези в регулативните документи на ЕС и ЕВРОКОНТРОЛ.

[2] В политиката по безопасност на ДП РВД под безопасност се разбира „безопасност на въздушното движение”.

[3] „Доколкото е разумно приложимо” означава, че рисковете трябва да бъдат балансирани по отношение на времето, усилията, разходите и трудностите при вземането на мерки за избягване на рискови ситуации, отчитайки тяхната очевидност, както и вероятността и сериозността на възможните произшествия.