Етапи на кандидатстване

Начало / Етапи на кандидатстване

Етапи на кандидатстване

 • Етап 1
 • Етап 2
 • Етап 3
 • Етап 4
 • Етап 5
 • Етап 6
Подбор по документи 1 Тест по Английски език 2 Тест FEAST 3 Медицинска годност 4 Практически упражнения на симулатор 5 Интервю 6

Етап 1 – Подбор по документи

За да придобиете правото да упражнявате професията „Ръководител на полети“ (РП), е необходимо да отговаряте на определени изисквания, да преминете отделните етапи на подбора и да завършите успешно професионалното обучение за длъжността. В случай че нямате някои от необходимите сертификати за владеене на английски език, ДП РВД ще Ви осигури безплатно провеждане на входящ тест по английски език за определяне на ниво на владеене на езика, съгласно общата европейска езикова рамка, както и безплатно провеждане на тест FEAST 1 и 2. При подбора на кандидати за ръководители на полети BULATSA използва тестовете FEAST и WOMBAT. След като преминете успешно етапите на подбора, с Вас ще бъде сключен договор за повишаване на професионалната квалификация. Обучението през целия срок на договора за Вас ще бъде безплатно, като с цел пълната Ви ангажираност с професията РП, Вие ще получавате и стипендия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПОДБОР НА РП

Да са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
Да сa завършили висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование.
Да владеят английски език на ниво, като притежават един от следните сертификати, издадени максимум 5 години преди датата на кандидатстване:

 • за IELTS – 5.5, или по високо;
 • за TOEFL – 87, или по високо;
 • за Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) – grade B, или по-високо;

Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания или при явяване на изпит по английски език, организиран от ДП РВД, в предишен подбор за ръководители на полети не са покрили успешно ниво B2, следва да преминат тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД, и да покажат резултат, съответстващ на ниво B2 или по-високо.
Да владеят български език на ниво С2 съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), ако не са български граждани.
Да не са навършили 30 години към датата на кандидатстване.
При неуспешно явяване на психомоторните тестове FEAST и WOMBAT, кандидатът ще бъде допускан повторно до следващ подбор за ръководители на полети, след не по-малко от 24 месеца от датата на предишното явяване, но не повече от две явявания на всеки от тестовете.
Да не са отпадали на етап: „Практически упражнения на симулатор” през последните 24 месеца от последното им участие в подбор на кандидати за обучение за ръководители на полети за органите за ОВД в РЦ/ЛЦ за ОВД на ДП РВД.
Да не са отпадали на етап „Интервю“ на предишни подбори.
Да не се отпадали от обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност на ученик-РП (SATCL) или свидетелство за РП (ATCL).

*Актуализираните изисквания влизат в сила, считано от 30.10.2020 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Документи за кандидатстване се представят в електронен формат чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване.

ТЪЙ КАТО ДОКУМЕНТИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОБАВЯНИ КЪМ ПРОФИЛА ВИ, СЛЕД КАТО ВЕДНЪЖ СТЕ НИ ГИ ИЗПРАТИЛИ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПОДГОТВЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД И ТОГАВА ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА:

 • Собственоръчно подписана автобиография в европейски формат Europass в PDF формат.
 • Копие в PDF формат на един от изброени езикови сертификати – IELTS – 5.5, TOEFL – 87 или Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) – grade B. На всяка страница е нужен надпис “Вярно с оригинала” и подпис. Максималният допустим размер на файла е 5 MB;
 • Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания, следва при попълване на формуляра за кандидатстване да заявят желание да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД. Кандидати, които не по-рано от 5 години към датата на кандидатстване, при предишен подбор за ръководители на полети, са се явявали на изпит по английски език, организиран от ДП РВД и успешно са покрили ниво B2, следва да заявят това при попълване на формуляра за кандидатстване.
 • Копие на диплома за завършено висше образование (заедно с приложенията) в PDF формат, надпис “Вярно с оригинала” и подпис. Максималният допустим размер на файла е 5 MB;
 • Кандидатите, завършили висше образование извън страната, да представят удостоверението за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование, съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, в срок до приключване на процедурата на подбор.
 • Дигитална снимка в png/gif/jpg/jpeg формат, минимални размери 120x250px, резолюция 72dpi;

Постъпилите кандидатури ще бъдат разглеждани в срок до два работни дни след подаването им. В срок до два работни дни след разглеждането, статусът на кандидатите ще бъде актуализиран според етапа на подбор, до който са допуснати.

Етап 2 – Тест по Английски език

Кандидатите, които не притежават сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията или при явяване на изпит по английски език, организиран от ДП РВД, в предишен подбор за ръководители на полети не са покрили успешно ниво B2, ще бъдат поканени да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД. Тестът се провежда в зали, осигурени от ДП РВД в гр. София, гр. Варна и гр. Бургас, съгласно заявеното предпочитание от кандидатите.

Тестът по английски език е писмен и устен.

Писменият тест е с времетраене 3 астрономически часа и се състои от следните елементи:

 • Четене с разбиране;
 • Слушане с разбиране;
 • Проверка на лексиката и граматиката;
 • Писане.
 • Устният изпит се състои в провеждане на разговор по тема, изтеглена от кандидата с дадени насоки за дискусия и опорни думи.

Етап 3 – Тест FEAST

Специален интернет-базиран тест – FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) удостоверява дали кандидатите за ръководители на полети (РП) притежават необходимите качества и умения. Тестът е разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването – ЕВРОКОНТРОЛ, и се използва вече над 10 години при подбора на ръководители на полети в почти всички страни в Европа.

Тестът се провежда изцяло на английски език, като в различните му етапи се проверяват различни качества на кандидатите – откриване на обекти, бързо смятане, разпределение на вниманието, възможност за изпълнение на няколко задачи едновременно, памет, ниво на владеене на английски език, логика, пространствена ориентация и др.

ДП РВД е акредитиран ползвател на теста FEAST. Тестът се провежда в сградата на Централно управление на ДП РВД в гр. София. В дните на провеждане на тестовете ще бъдете посрещнати от на наш служител, който ще Ви придружи и ще обясни всичко, което имате нужда да знаете преди началото на тестовете. Всички данни на кандидатите и резултатите от изпитите се съхраняват в пълна конфиденциалност и са достъпни за ползване само от доставчиците на аеронавигационно обслужване.

FEAST се състои от две части: FEAST 1, състоящ се от 12 модула, и FEAST 2, който е по-комплексен и включва изпълнението на няколко задачи едновременно. Тестовете и процедурите по администриране се провеждат и оценяват изцяло от компютър, което гарантира обективността на процеса. Продължителността на всяка част е между 2 часа и 30 минути и 5 часа.

Резултатите се обработват в централата на ЕВРОКОНТРОЛ в Брюксел. По този начин оценяването е напълно обективно и към следващия етап преминават само кандидатите, покрили минималните изисквания.

Подробна информация за теста може да откриете във файловете по-долу.“

Information for candidates applying to become Student Air Traffic Controllers

Етап 4 – Медицинска годност

Кандидатите, преминали успешно отделните етапи на подбора, се явяват пред Комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО). Изисква се отлично здравословно състояние, което се проверява чрез специални медицински прегледи и покриване на определени изисквания за медицинска годност клас 3 без ограничения. Поради естеството на работата, изключително строги са изискванията към зрението и слуха. Не се допуска кандидатите да имат диабет, епилепсия, сърдечни болести, психични разстройства, наркотична зависимост и др. Кандидатите преминават допълнителен тест за професионално значими психологически качества за ръководители на полети (РП)  в лаборатория по авиационна психология и безопасност на полетите към НБТМ “Цар Борис ІІІ“.

За да продължите напред в подбора е необходимо свидетелство за медицинска годност клас 3 – „годен” за ръководител полети без наложено ограничение по чл. 27, ал. 1, т.16 от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинска годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България.

Прегледите на работещите РП се извършват периодично (през 2 години за РП под 40-годишна възраст и ежегодно за РП над 40 години).

Допълнителна информация относно медицинските изисквания можете да получите от Комисията за авиомедицинско освидетелстване, тел. 937 1641, адрес гр. София, бул. Брюксел 1.

Етап 5 – Практически упражнения на симулатор

Кандидатите, успешно преминали медицинските прегледи за РП пред Комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО) и представили свидетелство за медицинска годност клас 3 – за РП, ще бъдат поканени за изпълнение на практически упражнения на симулатор.

ДП РВД разполага и използва за упражненията при подбора и по време на обучението тренажорен комплекс Micro Nav BEST – последно поколение технологии в бранша, обезпечен с най-съвременна версия софтуерно осигуряване, разработено да удовлетвори и най-високите критерии и стандарти.

Етап 6 – Интервю

Кандидатите, успешно преминали практическите упражнения на симулатор, ще бъдат поканени на интервю. След успешно представяне на този последен етап, ще бъдете предложен за специализирано обучение в Авиационния учебен център.

Кандидатствай тук!