Четиринадесета среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB

Начало / Archive by category 'Дейности' (Page 2)

Четиринадесета среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB

Автор: BULATSA

Четиринадесетата среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB (SCF) беше проведена в София, България на 6-ти ноември 2018 г. Тези редовни консултации между социалните партньори и представители на ръководствата на BULATSA и ROMATSA предоставят позитивна рамка за създаване на по-тясно сътрудничество и обмяна на професионален опит и най-добри практики.

Ръководството на DANUBE FAB съдейства за активното участие на социалните партньори в срещата, като отбеляза отново важността на социалния диалог в УВД. Проведени бяха дискусии по последното развитие и дейности на ФБВП и беше направена актуализация на резултатите от срещите на управляващите органи на DANUBE FAB, проведени през 2018 г. Обсъдени бяха също еволюцията на проекта за свободно планиране на полетите във въздушното пространство, перспективите за разширяване на DANUBE FAB и съвместното участие в Световния УВД конгрес и изложба в Мадрид през март 2019 г.

Участниците бяха информирани също за резултатите от семинара за синхронизираното прилагане в DANUBE FAB на Регламент (EС) 2017/373, срещите между представители на различни ФБВП и представянето на специален семинар на Инструментариума за успешен социален диалог в УВД.

Следващата среща на Социалния консултативен форум ще се проведе през 2019 г. в Румъния.

Дванадесети заседания на управителните органи на DANUBE FAB

Автор: BULATSA

12-то заседание на Съвета на ДАНО/ 23 октомври 2018 г.

На 23 октомври 2018 г. в София се проведе дванадесета среща на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB . Заседанието бе съпредседателствано от Георги Пеев, генерален директор на BULATSA, и от Карну Фаника, заместник генерален директор на ROMATSA.

Участниците бяха информирани и обмениха виждания относно напредъка на високоприоритетните проекти на DANUBE FAB в оперативната област, като изпълнението на SEE FRA и сезонното въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на полети (FRA), статуса на обществените поръчки на DANUBE FAB, разширяването на функционалния блок въздушно пространство (ФБВП) и др. 

Бяха обсъдени редица теми от общ интерес като семинара, организиран от BULATSA през октомври 2018 г., относно синхронизираното изпълнение на Регламент (ЕС) 2017/373, както и поредицата от срещи и семинари в рамките на Платформата за сътрудничество между ФБВП.   

Членовете на Съвета на ДАНО одобриха необходимите действия за участие на DANUBE FAB в следващия Световен конгрес за управление на въздушното движение (УВД) в Мадрид през 2019 г.

12-то заседание на Управителния Съвет/ 24 октомври 2018 г.

Управителният съвет на DANUBE FAB проведе своето дванадесето заседание на 24 октомври 2018 г. в гр. Белчин, България.

На срещата присъстваха представители на министерствата на транспорта, органите за гражданска и военна авиация, националните надзорни органи, ДАНО на двете държави, както и делегати от Република Македония в качеството на Наблюдатели.

Членовете на Управителния съвет отбелязаха текущите развития във високоприоритетните проекти на DANUBE FAB в техническата, оперативната и други области.

Друг акцент на заседанието бе възможното разширяване на DANUBE FAB към съседни държави, което е основна цел още от установяването на DANUBE FAB през 2012 г.  Стартиран е формален процес за отправяне на покана към съседни държави за предоставяне на статут на Наблюдател в DANUBE FAB, съгласно нарочната процедура, описана в Политиката за Наблюдатели на DANUBE FAB.

Членовете на Съвета потвърдиха своята ангажираност за открит диалог с Европейската комисия по въпросите на ФБВП, особено в светлината на променящата се регулаторна рамка за ЕЕН.
Следващият кръг от заседания на управителните органи на DANUBE FAB е планиран за пролетта на 2019 г. в Румъния.

Семинар на партньорите от DANUBE FAB за синхронизираното прилагане на Регламент (EU) 2017/373

Партньорите от DANUBE FAB организираха семинар за синхронизираното прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент(ЕС) № 677/2011. Семинарът се проведе в периода 1-3 октомври 2018 в гр. София под домакинството на BULATSA.
В събитието участваха представители на главните въздухоплавателни администрации от румънска и българска страна съвместно с ръководители от оперативната и техническата дейност, безопасност, качество, обучение, КНО, МТО, АИО и стратегии и планиране от ROMATSA и BULATSA.
Партньорите от DANUBE FAB обсъдиха теми като управление на съответствието, описание на функционални системи, управление на промени, обучение и компетентност на инженерно-техническия персонал, сертифициране и преходен процес, нормотворчески дейности на EASA и др.
Семинарът предостави платформа за обмен на информация и споделяне на най-добри практики между Румъния и България за координиран подход за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2017/ 373.

Регионалното сътрудничество демонстрира устойчиви ползи

BULATSA взе участие в петото координационно съвещание на Платформата за сътрудничество между функционалните блокове въздушно пространство – InterFAB, заедно с представители на министерствата на транспорта, националните надзорни органи и доставчици на аеронавигационно обслужване представляващи BALTIC FAB, BLUE MED FAB, DANUBE FAB, FAB CE, FABEC и South-West FAB, на 21 септември в Сибеник, Хърватска, за обсъждане на текущите и предстоящите предизвикателства пред европейската авиация.
На съвещанието бяха дискутирани широк кръг от важни теми, като стратегията за нова архитектура на въздушното пространство, подготовката за третия референтен период на схемата за ефективност, предимствата и недостатъците на фрагментацията, и системния подход за европейския въздушен трафик. В допълнение, участниците се споразумяха за няколко действия насочени към решаването на сериозни проблеми, като въздействието на изменението на климата върху авиацията и непредсказуемостта на въздушния трафик. Представителите на Функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП) споделиха най-добрите практики в социалния диалог, постигнаха съгласие за по-нататъшни стъпки по изпълнението на общата комуникационна стратегия на InterFAB и обсъдиха проучванията сравняващи ефективността на управлението на въздушното движение на ЕС и САЩ, както и добавената стойност на ФБВП.
След интензивните и конструктивни дискусии участниците затвърдиха своята позиция, че инициативата InterFAB – и оттам ФБВП като такива – демонстрират значителни ползи за въздушния транспорт и се споразумяха да продължат съвместната си работа в следващите години.

11-ти срещи на Съвета на ДАНО и УС на DANUBE FAB

На 21 и 22 май 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведоха единадесетите заседания на управителните органи на DANUBE FAB.
На заседанието на Съвета на ДАНО се обсъдиха стратегически проекти на DANUBE FABза следващия 5-годишен планов цикъл, свързани с предоставяне на услуги за УВД/АНО, статуса на обществените поръчки на DANUBE FAB, оперативните дейности (Въвеждане на тристранно денонощно въздушно пространство за свободно планиране (SEE FRA) между Република България, Румъния и Унгария, въвеждане на сезонно денонощно въздушно пространство за свободно планиране в границите на българското контролирано въздушно пространство, Договори за взаимодействие между Районните контролни центрове София и Букурещ и др.) и бъдещи технически проекти за оценка на потенциално внедряване на услуга за сателитно базиран автоматичен зависим обзор (ADS-B) във въздушното пространство на DANUBE FAB.
Членовете на Съвета на ДАНО бяха информирани за актуалните дейности на Съвета за обучение на DANUBE FAB и бе взето решение да се инициира съвместно разработване на съдържание и провеждане на курсове на регионално ниво. На срещата се обсъди и разширяването на ФБВП – проект с висок приоритет на DANUBE FAB, сътрудничеството с други ФБВП, както и резултатите от участието на DANUBE FAB в Световния конгрес за УВД в гр. Мадрид през м. март 2018г.
На 22 май 2018 г. се проведе единадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB. В него участваха представители на Министерствата на транспорта, граждански и военни авиационни власти, Националните надзорни органи (ННО) и ДАНО на двете държави. Делегатите на Република Македония бяха приветствани в качеството на Наблюдатели. Македонската делегация изрази своето задоволство от доброто сътрудничество и подкрепа от страна на DANUBE FAB и желанието си участва в работата на DANUBE FAB по въпроси от взаимен интерес.
Членовете на УС на DANUBE FAB отбелязаха докладите на Съвета на ННО и Съвета на ДАНО, статусa на текущите обществени поръчки на DANUBE FAB, плановете за 2018 г. и високоприоритетните проекти съгласно Годишния план, включително новите модели на документи за планиране, позволяващи по-лесно следене и разбиране на документите.
На заседанието бяха анализирани и перспективите за развитие на DANUBE FAB в политически и икономически план по отношение на техническата и оперативна специфика, докладвана от Съвета на ННО и Съвета на ДАНО. В този контекст беше отбелязан статуса на последните развития по отношение на разширяването на DANUBE FAB и статуса на сътрудничеството между ФБВП в Европа и последните дейности проведени рамките на тази платформа: семинарите на тема – „Променливост на въздушния трафик и въздействието ѝ върху ефективността на УВД“ и срещи на тема ефективност и комуникации. Управителният съвет отбеляза статуса на изпълнение на проекта SEE FRA, както и предоставената информация относно сезонното въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране в българското контролирано въздушно пространство.
В резултат на срещата на УС на DANUBE FAB, Р България и Р Румъния отправиха официална покана към Р Сърбия за присъединяването й със статут на наблюдател към работата на DANUBE FAB. В продължение на инициативата и в рамките на официална делегация, водена от Президента на Р България Румен Радев в Сърбия на 21 и 22 юни 2018 г., генералният директор на BULATSA, Георги Пеев, проведе дискусии със сръбския доставчик на АНО (SMATSA) по същата тема.
Поредните заседания на управителните органи на DANUBE FAB са планирани да се проведат през есента в България.

DANUBE FAB с презентация „Въздействие на променливостта на трафика върху управлението на въздушното движение (УВД)“ в InterFAB панела на Световния УВД Конгрес

Директорът на дирекция „Европейски програми, проекти и стратегии“ на BULATSA Веселин Стоянов представи опита и практическите решения на DANUBE FAB в InterFAB панела „Въздействие на променливостта на трафика върху управлението на въздушното движение (УВД): проблеми и предизвикателства, решения“ в рамките на Световния УВД конгрес в Мадрид. Участниците в панела дискутираха по какъв начин различни фактори (политически конфликти, метеорологична обстановка, нискотарифни превозвачи, такси за АНО), влияят върху управлението на оперативната дейност и как може да бъде повишена предвидимостта в подобни ситуации.

DANUBE FAB и SESAR партньори на Световния конгрес за УВД в Мадрид

DANUBE FAB си партнира със SESAR в серия от срещи за трансформиране на управлението на въздушното движение по време на Световния конгрес за УВД в Мадрид и показа решения, доставени и внедрени из цяла Европа в полза на управлението на въздушното движение на континента.
Специалистите на BULATSA и ROMATSA представиха различни проекти, свързани със SESAR, в рамките на конгресната обиколка на SESAR. Те предоставят решения в областта на разгръщането на УВД, като модернизиране на системите за УВД за поддържане на модерни концепции, модернизирано обслужване на въздушното движение, свързване, комуникиране, споделяне: модернизиране на технологии в УВД, доставяне на утрешната платформа за УВД и изграждане на мрежа, ориентирана към потребителите.
На форума DANUBE FAB представи осъществяването на следните проекти, свързани с решения на SESAR: проект 2015_174_AF5 „Предимства и приложения на Новите паневропейски мрежови услуги (NewPens)“, проект за въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране през нощта (SEEN FRA) в Югоизточна Европа, проект 2015_217_AF4 „Инструмент за оценяване сложността на трафика (tCAT)“, проект 2014-EU-TM-0136-M „Пилотна платформа за услуги за достъп до данни от OPMET (ECAC), (METAR, TAF, SIGMET) във формат WXXM в ROMATSA”, и проект 2016_062_AF5 за начално внедряване на SWIM – създаване на локален център за оперативна сигурност в BULATSA.
Всички проекти, с изключение на SEEN FRA, се финансират от ЕС съгласно различни тръжни програми.
sesar

DANUBE FAB домакин на семинар за киберсигурност в УВД

Партньорските ДАНО в DANUBE FAB – BULATSA и ROMATSA, бяха домакини на дебат за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на киберсигурността в УВД в рамките на Световния авиационен конгрес в Мадрид.
Участниците дискутираха последните развития в европейското законодателство, свързани с киберсигурността, и нуждата от внедряване на нови технологии, за да се отговори на новите изисквания на Директива (ЕС) 2016/1148 и сигурността, по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания. Представено беше реализирането на Оперативни центрове за киберсигурност (SOC), заедно с тяхната концепция, хардуерна и софтуерна платформа, роли, отговорности и бъдещи развития.
По време на дебата участниците акцентираха на обмена на информация за кибер инциденти между местните SOC в рамките на DANUBE FAB, с Европейските екипи за реагиране при извънредни компютърни ситуации в областта на УВД – EATM-CERT и EU-CERT, и други заинтересовани страни. Обсъдени бяха и упражнения и обучение по киберсигурност на европейско ниво (Cyber 2018).

Danube FAB проведе 13-ти Социален консултативен форум

Автор: BULATSA

Тринадесетият социален консултативен форум на DANUBE FAB се проведе на 15 февруари 2018 г. в гр. Синая, Румъния. Срещата между социалните партньори и представители на ръководството на BULATSA и на ROMATSA беше фокусирана върху последните разработки в ЕС в областта на УВД, съвместните дейности и свързаните с тях социални аспекти.
Тези редовни консултации представляват добър механизъм за общо разбиране на процесите, сътрудничество и доверие в интерес на оперативното и техническото развитие в двата доставчика на аеронавигационно обслужване.
Ръководството на DANUBE FAB подпомагаше активното участие на социалните партньори в срещата, отчитайки важността на социалния диалог. Бяха представени последните разработки и дейности във функционалните блокове от въздушно пространство (ФБВП), както и актуализация на резултатите от срещите на управителните органи на DANUBE FAB. Дискутирани бяха също развитието на проекта „Въздушно пространство за свободно планиране на полетите“ и съвместното участие на двата ДАНО в Световния УВД конгрес и изложение в Мадрид през март 2018 г.
Страните анализираха статуса на планираните дейности, фокусирайки се върху проектите с най-голям приоритет през 2018 г., като сътрудничеството между ФБВП, разширяването на ФБВП и съвместните обществени поръчки.

DANUBE FAB и SMATSA проведоха среща на високо равнище

Изпълнителните директори на BULATSA, ROMATSA и SMATSA проведоха среща в Белград, Сърбия, за да обсъдят потенциални области за сътрудничество във въздушното пространство, комуникациите, навигацията и обзора, оперативната съвместимост и киберсигурността.
Представителите на ръководствата на DANUBE FAB и SMATSA направиха преглед на състоянието на настоящото сътрудничество между доставчиците на аеронавигационно обслужване и се споразумяха да активизират усилията си в оперативната област (например координирано внедряване на Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута – FRA), както и в техническата област (глобална система за сателитна навигация – GNSS, използване на сателити за комуникация, навигация и обзор, киберсигурност).
Сред темите на срещата на високо равнище бяха и някои дългосрочни перспективи, свързани с бъдещото присъединяване на Сърбия към ЕС. Обсъдени бяха предстоящите регулаторни изменения в рамките на третия референтен период (RP3), бъдещето на ФБВП и развитие на инициатива за въздушното пространство с оглед на общата граница на Сърбия, Румъния и България.
Страните изразиха интереса си за съвместна работа в общи регионални инициативи и се споразумяха да си сътрудничат в оперативната и техническата област, с цел реализиране на общи ползи.