Управителните органи на DANUBE FAB проведоха заседания в София

Начало / Archive by category 'Дейности'

Управителните органи на DANUBE FAB проведоха заседания в София

Двадесетите заседания на управителните органи на DANUBE FAB се проведоха в София на 10 и 11 май. Форумите са израз на постоянните усилия на България и Румъния за оформяне на стратегическата посока и приоритети на ФБВП, както и бъдещия напредък в сътрудничеството им с цел подобряване на безопасното и ефективно предоставяне на АНО.

Съветът на ДАНО на DANUBE FAB одобри документите на ФБВП: Стратегическа програма за 2023-2027 г., Годишен план за 2023 г. и Годишен доклад за 2022 година и ги представи на Управителния съвет.

Членовете на Съвета на ДАНО получиха актуална информация за проекти, които са завършени и са напреднали в рамките на ФБВП. Най-значимо е продължаващото разширяване на въздушното пространство за свободно планиране на маршрути в Югоизточна Европа (SEE FRA) с включването на FRACZECH през февруари 2023 година.

Съветът на ДАНО взе решение следващия Социален консултативен форум на DANUBE FAB да се проведе през есента на 2023 г. в България.

На 20-ото заседание на Управителния съвет присъстваха представители на министерствата на транспорта, гражданските и военните авиационни власти, националните надзорни органи и ДАНО от двете държави. В съответствие с политиката за наблюдатели на DANUBE FAB, бяха посрещнати и представители от Република Молдова.

Представителите на Съвета се съсредоточиха върху текущите високоприоритетни проекти: въздушното пространство за свободно планиране на маршрути и сътрудничеството в InterFAB. Членовете одобриха и стратегическите документи на ФБВП: Стратегическа програма 2023-2027 г. , Годишен доклад за 2022 година и Годишен план за 2023 г.

По отношение на последните развития в ЕС, беше представена конкретна актуална информация и се проведоха дискусии по теми, като присъединяването на BULATSA и ROMATSA към Съвместното предприятие SESAR 3 и участието им в тръжната процедура за индустриални изследвания на цифровото европейско небе, новото партньорство на Управителя на разгръщането на SESAR и възможните начини за бъдещо сътрудничество.

Докато DANUBE FAB следи отблизо потенциалното въздействие на реформата на законодателната рамка на ЕЕН върху УВД в региона, както и върху ФБВП като цяло, членовете на Управителния съвет потвърдиха значението на реформата на ЕЕН, за да се даде възможност за справяне с настоящите предизвикателства.

Следващите заседания на управителните органи на DANUBE FAB се планират за есента на 2023 г. в Румъния.

BULATSA участва в световния конгрес на УВД и среща на изпълнителните директори на членовете на CANSO

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев, участва в 26-то годишно общо събрание и среща на изпълнителните директори на членовете на CANSO, коeто се проведе преди откриването на Световния УВД конгрес (WATMC).

Най-голямото международно събитие за управление на въздушното движение, организирано от CANSO в партньорство с Асоциацията за контрол на въздушното движение (ATCA) се проведе миналата седмица в Мадрид, Испания.

Дискусиите се фокусираха върху 3 основни теми: 

•          „A laser-like focus on the needs of all airspace users” – дискусия на високо ниво за ролята и ценностите, които доставчиците на аеронавигационно обслужване трябва да поддържат, за да се гарантира устойчиво бъдеще на целия въздушен транспорт, отчитайки всички нови летателни апарати – дронове, апарати за космически полети и др.;

•          „Sustainability, and CANSO’s plans to fast track sustainability efforts in ATM“, с фокус върху опазването на околната среда и налагане на верните модели в общественото мнение;

•          „The launch of the Complete Air Traffic System Global Council’s roadmap to deliver its vision for the sky of 2045“, където бяха развити детайлните очаквания за постигане на визията през следващите 20 години.

На Световния УВД конгрес 2022 бяха представени най-новите технологични достижения и разработки в областта на АНО и тенденциите в авиационната промишленост с участието на водещи продуктови разработчици, експерти и доставчици на АНО от над 100 държави и 160 изложители.

Осемнадесети заседания на управителните органи на DANUBE FAB

Управленските екипи на BULATSA и ROMATSA проведоха осемнадесето заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB, продължавайки да изпълняват важната си роля за оформянето на стратегическата посока и приоритети на Функционалния блок въздушно пространство.

Форумът се фокусира върху трите високоприоритетни проекта, очертани в Стратегическата програма и годишния план на DANUBE FAB за 2022 г. Те включват Въздушното пространство за свободно планиране на маршрута (FRA), сътрудничеството в InterFAB и разширяването на ФБВП. Съветът на ДАНО беше информиран за последните развития свързани с Единното европейско небе, както и за завършването на Проучването за стратегическо въздействие и неговите препоръки, които в момента се прилагат във ФБВП.

По време на срещата бяха отбелязани проекти в рамките на ФБВП, които са били завършени наскоро и предстоящи със значителен напредък. Най-значимо е разширяването на SEE FRA (FRA в югоизточна Европа), за да се включи Република Молдова, като същевременно са започнати и трансгранични FRA операции с BALTIC FRA. Това означава, че въздушното пространство от Балтийско море до Черно море вече е отворено за операции по свободно планиране на маршрута.

Членовете бяха информирани и за планираното участие на DANUBE FAB в програмата на съвместно предприятие SESAR 3, като BULATSA и ROMATSA проучват области от общ интерес, за да кандидатстват за финансиране в процедурите, които започнаха на 7 април 2022 г. Предстои проучвателен семинар на  InterFAB, който трябва да се проведе в София на 15-16 септември 2022 г.

Отчитайки изискванията на държавното споразумение за DANUBE FAB, което предвижда заседанията на Управителния съвет да се организират два пъти годишно, членовете на съвета проведоха осемнадесетото си, ден след Съвета на ДАНО. По този начин се осигури мост между съответните органи на ФБВП за стратегии и планиране и Управителния съвет.

На заседанието присъстваха представители на Министерствата на транспорта, органите за гражданска и военна авиация, Националните надзорни органи и ДАНО от двете държави. Като наблюдатели бяха посрещнати и делегати от Република Молдова.

Съветът бе информиран за състоянието на стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB за 2022 г., състоянието на ключовите дейности и поръчки на ФБВП, доклада за дейността на Съвета на ННО и постигнатия напредък по високоприоритетните проекти на ФБВП.

Участниците одобриха Стратегическата програма 2022 – 2026 г., годишния план за 2022 г. и годишния доклад за 2021 г., които бяха актуализирани на базата на консултации с експерти и ръководители на проекти в DANUBE FAB. Документите се фокусират върху областите за развитие в рамките на ФБВП, за да се гарантира продължаващото и бързо възстановяване от въздействието на COVID-19 и да се осигури значителен напредък на високоприоритетните проекти и другите ключови задачи и дейности през 2022 г.

Членовете бяха информирани за основните текущи регулаторни инициативи, които се провеждат на европейско ниво, като ЕЕН 2+ (преработен) и Програмата на съвместно предприятие SESAR 3, и тяхното потенциално въздействие върху ФБВП.

Следващият кръг заседания на управителните органи на DANUBE FAB е планиран за есента на 2022 г.

Седемнадесето заседание на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB

За да се гарантира, че всички заинтересовани страни в DANUBE FAB са в течение с напредъка, постигнат в рамките на ФБВП през 2021 година, на 7 декември  се проведе 17-то заседание на Социалния консултативен форум, който обсъди ключовите инициативи продължаващи във ФБВП.

Направена беше презентация на вътрешното „Проучване на стратегическото въздействие“ за представителите на персонала, които подкрепиха опитите на ФБВП да гарантира, че той ще продължава да се развива и адаптира към техническите и регулаторни промени, които в момента се извършват на европейско ниво.

Присъстващите бяха информирани за амбицията на ФБВП да изпълни набелязаните препоръки възможно най-скоро, за да гарантира, че ФБВП ще е в добра позиция през следващите месеци и години.

На форумът беше  представен статуса на високоприоритетните проекти на DANUBE FAB. Отчетен беше големият напредък в разширяването на SEE FRA с присъединяването на Молдова през февруари 2022 година и координираното внедряване на разширен набор от OLDI съобщения.

Присъстващите бяха информирани и за предстоящи проекти, например, че DANUBE FAB ще търси съвместно участие в проекти на SESAR 3, където е възможно, SEE FRA ще продължи да се разширява със сливане с FRA Czech, одобрено от двата ДАНО, и бяха идентифицирани нови технически проекти, които ще бъдат обсъдени по-подробно преди края на 2021 г.

Заседанието обсъди и координацията на InterFAB, като DANUBE FAB предстои да проведе изследователски семинар на InterFAB в София през септември 2022 г., на тема „Устойчивост“.

Следващата социална консултация на DANUBE FAB ще бъде организирана през пролетта на 2022 г.

BULATSA ОТЧЕТЕ НАД 50% РЪСТ НА ОБСЛУЖЕНИТЕ ПОЛЕТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

BULATSA отбелязва 51,19% ръст на обслужените полети през септември тази година спрямо септември 2020 г., като техният брой през миналия месец е бил общо 61 573. Увеличение от над 54 на сто е отчетено и при обслужените международни полети – излитащи и кацащи. През септември тази година българските ръководители на полети са обслужили общо 6 920 международни полета, като за сравнение техният брой за същия период на миналата година е бил 4 482.

Ръст има и при обслужените прелитащи въздухоплавателни средства, които през септември т. г. са били 53 237, а през септември 2020 г. – 34 657, което е ръст с 53,6 процента.

Намаление – с 10,72%, е отчетено единствено при обслужените вътрешни полети (излитащи и кацащи) за изминалия м. септември 2021 г., или 1416 спрямо 1586  за същия период на 2020 г.

Шестнадесето заседание на социалния консултативен форум на DANUBE FAB

На 19 май 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Целта на срещата бе да повиши взаимното разбирателство между социалните партньори и съответните национални организации в рамките на DANUBE FAB. Обсъдени бяха текущите стратегически действия, предприети от DANUBE FAB, както и техническите и регулаторни промени, настъпили на европейско ниво след последното заседание.

Делегатите на синдикалните организации бяха информирани за дейностите и резултати от Стратегическа програма, Годишен план и Годишен доклад на DANUBE FAB, приети от Управителния съвет на DANUBE FAB на последното му заседание.

Представителите на BULATSA и ROMATSA акцентираха върху текущи инициативи, както и върху такива, които ще имат значително положително въздействие в дългосрочен план, като „Проучването за стратегическо въздействие“.

По отношение на конкретния напредък, постигнат от DANUBE FAB, участниците в срещата бяха запознати със статуса на обществените поръчки и с развитието на проектите с висок приоритет за DANUBE FAB. Бяха изтъкнати редица успехи, въпреки настоящата затруднена ситуация в авиацията . Акцент в срещата бяха присъединяването на Словакия към SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в югоизточна Европа) на 27 януари 2021 г. , както и текущите преговори за по-нататъшното разширяване на SEE FRA и в други съседни страни. Освен това, присъстващите бяха информирани за реализацията на проектите за Протокол за гласова комуникация през интернет (VoIP) и Услуги за линии за предаване на данни (DLS) над полетно ниво 285 (FL285).

В заключение, беше обсъдена координацията на ниво InterFAB. Предстои провеждането на научен семинар под домакинството на  DANUBE FAB в края на 2022 г. в гр. София.

Следващата среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB ще бъде организирана през есента на 2021 г.

Шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB

На 28 април 2021 г. се проведе шестнадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Адриан Фогис, държавен секретар, Министерство на транспорта и инфраструктурата на Румъния, и г-н Христо Щерионов, главен директор на ГД ГВА, като присъстваха представители на министерствата на транспорта, гражданската и военната авиация, национални надзорни органи и ДАНО от двете държави. Делегатите бяха приветствани и от представители на Европейската комисия и Република Северна Македония в качеството им на наблюдатели към DANUBE FAB.

Управителният съвет се информира за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB. Представена бе информация и за дейността на съвета на Националните надзорни органи на Република България и Румъния.

Участниците приеха Стратегическа програма 2021 – 2025 г., Годишния план 2021 г. и Годишен отчет 2020 г. на DANUBE FAB. Тези документи определят областите за развитие в рамките на DANUBE FAB, за да се даде възможност за бързо и ефективно възстановяване от въздействието на COVID-19 и да се гарантира, че проектите с висок приоритет ще бъдат значително развити през 2021 г.

Членовете обсъдиха основните настоящите законодателни инициативи на Европейската Комисия и тяхното потенциално въздействие върху DANUBE FAB. Бяха обсъдени измененото предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (SES 2+), Airspace Architecture Study Transition Plan с акцент върху услугите за предоставяне на данни за УВД (ADSP). Членовете на Съвета отбелязаха въздействието на COVID-19 върху DANUBE FAB като предложенията за изменение на Регламент за определяне на схема за ефективност и таксуване, които в момента се обсъждат, за да могат държавите членки да представят ревизирани цели. Управителният съвет на DANUBE FAB приветства участието на представител на Европейската комисия в качеството му на наблюдател предвид предизвикателствата и решенията, предприети от DANUBE FAB за намаляване на въздействието на настоящата криза.

Отразено бе и потенциалното разширяване на DANUBE FAB. Съветът отчете намеренията на представители на Република Северна Македония до края на 2021 г. да бъде взето решение за бъдещо сътрудничество с партньорите от DANUBE FAB.

Следващият кръг от срещи на управителните органи на DANUBE FAB се очаква да се проведе към края на 2021 г.

Шестнадесето заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB

На 27 април 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на съвета на ДАНО на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе съпредседателствана от г-н Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, и г-н Адриан Кожок, генерален директор на ROMATSA.

Членовете на съвета на ДАНО се информираха за напредъка по стратегическото планиране и отчитане, обществени поръчки, както и относно петте приоритетни проекта в рамките на DANUBE FAB.

Участниците в срещата бяха информирани относно включването на словашкото въздушно пространство в SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа) от януари 2021 г. Също така, беше съобщено, че DANUBE FAB е завършил въвеждането на проекти по Voice Over Internet Protocol и Datalink услуги над FL285. Съветът на ДАНО се ангажира да се проучат възможностите за допълнително разширяване на FRA и да се определят проекти за техническа инфраструктура, които могат да бъдат изпълнени съвместно между ДП РВД и ROMATSA.

Участниците бяха информирани за потенциалното въздействие върху DANUBE FAB на наскоро публикувания доклад на Deloitte за Бъдещето на ЕВРОКОНТРОЛ. Обсъдени бяха и планираните събития в рамките на InterFAB, като бе отбелязано, че се очаква DANUBE FAB да бъде домакин на научен семинар в гр. София в края на 2022 г.

DANUBE FAB продължава своята работа през 2020 г.

ДП РВД и ROMATSA, дългогодишни партньори в DANUBE FAB,  продължават работата по ефективното управление на текущите дейности по DANUBE FAB в контекста на пандемията от Ковид-19, оказваща негативно влияние върху авиационния сектор в глобален мащаб. 

На 28 и 29 октомври 2020 г. бяха проведени поредните редовни сесии на управителните органи на DANUBE FAB (съвет на ДАНО и Управителен съвет) чрез видеоконферентна връзка.  По време на срещите страните се ангажираха да използват настоящата криза, за да преразгледат стратегическите дейности на DANUBE FAB с цел по-доброто им синхронизиране с актуалната ситуация и последните законодателни предложения на ЕС в областта на АНО. Участниците бяха информирани за развитията  по въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в DANUBE FAB, като през 2021 г. се очаква към „Въздушното пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа“ (SEE FRA) с участието на Република България, Румъния и Унгария да се включи и Словакия.  В резултат на активностите по платформата за сътрудничество на ниво ФБВП в Европа (Inter-FAB Coordination platform), Baltic FAB, DANUBE FAB, FAB CE и FABEC подписаха съвместна декларация за сътрудничество в областта на управлението на аеронавигационна информация (AIM) за постигане на целите на ЕЕН.

На 19 ноември 2020 г. бе проведено и онлайн редовно заседание на социалния консултативен форум в DANUBE FAB (SCF). В срещата участваха представители на ръководствата на ДП РВД и ROMATSA, както и на социалните партньори в двете предприятия.  Обсъди се постигнатото през 2020 г. в DANUBE FAB, както и предизвикателствата в контекста на влиянието на пандемията върху авиацията в дългосрочен и краткосрочен план.

ДП РВД и ROMATSA продължават да следят задълбочено развитията в международен план и представят координирани позиции от името на DANUBE FAB по различните международни канали и механизми за сътрудничество.

За повече инфо: www.danubefab.eu.

Съветът на ДАНО на DANUBE FAB и Управителният съвет заседаваха в София

Автор: BULATSA

Ръководствата на BULATSA и ROMATSA се срещнаха в София на 6 ноември за четиринадесетото заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB. Срещата бе съпредседателствана от Георги Пеев, генерален директор на BULATSA и Богдан Костас, генерален директор на ROMATSA.

Форумът беше информиран за напредъка на последния кръг от стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB, статуса на обществените поръчки на ФБВП, координационните дейности на платформата за сътрудничество между ФБВП – InterFAB.

На заседанието бе представен и проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в югоизточна Европа), който функционира от 7 ноември. С влизането му в действие, операторите на въздухоплавателни средства вече могат да планират своите полети свободно през въздушното пространство на България, Румъния и Унгария, денонощно – 24/7, без ограничения на географските граници.

Членовете на съвета на ДАНО бяха информирани и за подготовката по участието на DANUBE FAB на Световния конгрес за УВД 2020. Те обсъдиха и резултатите от събитията на InterFAB с участието на DANUBE FAB – семинар за фрагментацията, 5-ти комуникационен семинар на InterFAB, 6-то заседание на лицата за контакт на InterFAB и 4-ти семинар за ефективност на InterFAB.

Членовете на Управителния съвет на DANUBE FAB също проведоха своето четиринадесето заседание, съпредседателствано от Арманд Петреску, генерален директор на ННО на Румъния, и Георги Пеев, генерален директор на BULATSA. На форума присъстваха и представители на Министерствата на транспорта, граждански и военни авиационни власти, национални надзорни органи, както и ДАНО от двете държави. Делегатите от Република Северна Македония и от Република Молдова бяха приветствани на конференцията.

Управителният съвет беше информиран за напредъка на последния кръг от стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB, статуса на обществените поръчки на ФБВП, координационните дейности на InterFAB и напредъка на високоприоритетните проекти на ФБВП.

Заседанието обсъди предложеното проучване относно еволюцията на „архитектурата“ на европейското въздушно пространство, както и препоръките на Wise Persons Group в „Доклад за бъдещето на Единното европейско небе“.

Членовете на DANUBE FAB изразиха своята позиция относно препоръките в доклада на Wise Persons Group, че ФБВП може ефективно да допринесе за прилагането на цялостен системен подход към европейската авиация, подкрепен от добре дефинирани цели, реалистични очаквания и прагматични срокове, осигуряващи ангажираност и участие на всички участници.

Обсъдено беше и бъдещото разширяване на DANUBE FAB и по-специално приноса на Република Молдова и Република Северна Македония.

Следващите заседания на управителните органи на DANUBE FAB са планирани за пролетта на 2020 г. в Румъния.