Статут и организация | ДП РВД

Статут и организация

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) e юридическо лице, държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище гр. София, което притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване, ратифицираните международни договори в областта на гражданското въздухоплаване, по които Република България е страна и приложимите регламенти на Европейския съюз.

Органите на управление на ДП РВД са:

 • Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 • Управителният съвет;

 • Генералният директор.

Правомощията на ДП РВД по чл. 53, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване обхващат всички въздухоплавателни средства, изпълняващи полети в обслужваното въздушно пространство.

Предприятието е организирано в три основни направления на дейност и структурни звена на пряко подчинение на генералния директор, както следва:

 1. направление „Оперативна дейност“;
 2. направление „Техническа дейност“;
 3. направление „Административна дейност“;
 4. звено за вътрешен одит;
 5. дирекция „Финанси и счетоводство“;
 6. дирекция „Правна“;
 7. дирекция „Безопасност и качество“;
 8. отдел „Управление на проекти“.

Центровете за обслужване на въздушното движение са:

Основният предмет на дейност на предприятието е:

1. управление на въздушното движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство;

2. планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура;

3. комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обслужване по обзора;

4. метеорологично обслужване;

5. аеронавигационно информационно обслужване;

6. информационно обслужване на дейностите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства;

7. управление на системата за безопасност на въздушното движение в рамките на предоставената му компетентност;

8. изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от международни договори в областта на управлението на въздушното движение, по които Република България е страна;

9. събиране на такси за аеронавигационно обслужване по чл. 120, ал. 2 от ЗГВ.

ДП РВД има право да предоставя и други услуги, свързани с предмета на дейността му.

ДП РВД взаимодейства с ГД ГВА при МТИТС, Командване на ВВС и други ведомства и организации в съответствие с тяхната компетентност.

ДП РВД участва в работата на международни организации в областта на гражданската авиация, в които Република България членува.

Дейността на ДП РВД се финансира основно от събраните такси за предоставяне на аеронавигационно обслужване според принципите на Чикагската конвенция за международно гражданско възхдухоплаване от 1944 г.