Статут и организация | ДП РВД

Статут и организация

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) e юридическо лице, държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище гр. София, което притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване, ратифицираните международни договори в областта на гражданското въздухоплаване, по които Република България е страна и приложимите регламенти на Европейския съюз.

Органите на управление на ДП РВД са:

 • Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 • Управителният съвет;

 • Генералният директор.

Правомощията на ДП РВД по чл. 53, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване обхващат всички въздухоплавателни средства, изпълняващи полети в обслужваното въздушно пространство.

ДП РВД се състои от Централно управление и Центрове за обслужване на въздушното движение. Централното управление е изградено от обща и специализирана администрация.

Общата администрация извършва дейностите по правно и финансово-икономическо осигуряване, управление на човешките ресурси, международно сътрудничество и протокол, административно и социално обслужване на персонала на ДП РВД, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, сигурност и защита и поддръжка на сградния фонд и прилежащата инфраструктура.

Специализираната администрация извършва дейностите по планиране и развитие на националната система за управление на въздушното движение, управление на въздушното движение, комуникационно, навигационно, обзорно, информационно, аеронавигационно, метеорологично и енергийно осигуряване на полетите и управление на безопасността при осигуряване на аеронавигационното обслужване на полетите.

Центровете за обслужване на въздушното движение са:

Основна дейност

Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗГВ основният предмет на дейност на предприятието е:

 • управление на въздушното движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство;
 • планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура;
 • комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обслужване по обзора;
 • метеорологично обслужване;
 • аеронавигационно информационно обслужване;
 • информационно обслужване на дейностите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства;
 • управление на системата за безопасност на въздушното движение в рамките на предоставената му компетентност;
 • изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от международни договори в областта на управлението на въздушното движение, по които Република България е страна;
 • събиране на такси за аеронавигационно обслужване.

ДП РВД има право да предоставя и други услуги, свързани с предмета на дейността му.

ДП РВД взаимодейства с ГД ГВА при МТИТС, Командване на ВВС и други ведомства и организации в съответствие с тяхната компетентност.

ДП РВД участва в работата на международни организации в областта на гражданската авиация, в които Република България членува.

Дейността на ДП РВД се финансира основно от събраните такси за предоставяне на аеронавигационно обслужване според принципите на Чикагската конвенция за международно гражданско възхдухоплаване от 1944 г.