Информация за дистанционно управляеми ВС | ДП РВД

Информация за дистанционно управляеми ВС

За ползватели на въздушно пространство, които биха искали да заявят използването на дистанционно управляеми въздухоплавателни средства:

Във връзка с изпълнение на изискване на ал. 5, чл. 13 от „Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети“ на Министерството на транспорта:

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2014 г., в сила от 04.12.2014 г.) Полетите на дистанционно управляеми ВС се провеждат след писмено разрешение на ГД ГВА в резервирано въздушно пространство.“

ДП РВД информира всички ползватели на въздушно пространство, които използват дистанционно управляеми въздухоплавателни средства (например: дронове или други безпилотни летателни апарати), че е необходимо да спазват следното:

  • Ползвателите на въздушно пространство следва да поискат с писмо до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), разрешение за извършване на конкретното мероприятие.
    (в писмото се описва дейността, необходимата(-ите) зона(-и), дата на мероприятието, начален и краен час, отговорник по време на мероприятието и мобилен телефон за връзка с него.)
  • Полученото разрешение от ГД ГВА (сканирано), заедно със „Заявка за използване на въздушно пространство“ (виж образец по-долу) се изпраща на e-mail адрес: amc@bulatsa.com или факс: +359 2 945 91 80 най-малко 8 календарни дни преди планираното използване на въздушното пространство (т. 2, ал. 1, чл. 18 от „Инструкция № 24 от 27 септември 2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България“ на МТИТС).
  • В случай на одобрение на заявката, центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство изготвя съобщение NOTAM и след неговото публикуване изпраща отговор на заявителя, съдържащ информация за разрешеното за използване въздушно пространство.
Заявка за използване на въздушно пространство
122.86 KB