Информация за дистанционно управляеми ВС | ДП РВД

Информация за дистанционно управляеми ВС

За ползватели на въздушно пространство, които изпълняват полети с дистанционно управляеми въздухоплавателни средства:

Във връзка с изпълнение на изискване на ал. 5, чл. 13 от „Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети“ на Министерството на транспорта:

„ (5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2014 г., в сила от 04.12.2014 г.) Полетите на дистанционно управляеми ВС се провеждат след писмено разрешение на ГД ГВА в резервирано въздушно пространство.“

ДП РВД информира всички, които използват дистанционно управляеми въздухоплавателни средства (например: безпилотни летателни системи или безпилотни летателни апарати), че е необходимо да спазват една от следните процедури:

 1. За ползватели на въздушно пространство, които нямат валидно разрешение за експлоатация, издадено от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“:
 • Попълват декларация по образец (форма-образец и помощна таблица за определяне на категория на операциите и клас на БЛС може да намерите на:
 • https://www.caa.bg/bg/category/633 );
 • Изпращат попълнената декларация на e-mail: caa@caa.bg с цел получаване на разрешение за експлоатация;
 • След получаване на разрешение за експлоатация, ползвателят попълва „Заявка за използване на въздушно пространство“ (виж образец по-долу), подписва заявката, сканира я (или я снима) и я изпраща на e-mail: amc@bulatsa.com най-малко 8 календарни дни преди планираното използване на въздушното пространство (т. 2, ал. 1, чл. 18 от „Инструкция № 24 от 27 септември 2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България“ на МТИТС);
  • Забележка: С цел експедитивност е допустимо изпращането на попълнената декларация (на e-mail: caa@caa.bg ) и попълнената „Заявка за използване на въздушно пространство“ (на e-mail: amc@bulatsa.com ) едновременно.
 • В случай на одобрение на заявката за използване на въздушно пространство, Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство изготвя съобщение NOTAM и след неговото публикуване изпраща отговор на заявителя, съдържащ информация за разрешеното за използване въздушно пространство.

 

 1. За ползватели на въздушно пространство, които имат валидно разрешение за експлоатация, издадено от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“:
 • Ползвателят на въздушно пространство попълва „Заявка за използване на въздушно пространство“ (виж образец по-долу), подписва заявката, сканира я (или я снима) и я изпраща на e-mail: amc@bulatsa.com най-малко 8 календарни дни преди планираното използване на въздушното пространство (т. 2, ал. 1, чл. 18 от „Инструкция № 24 от 27 септември 2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България“ на МТИТС);
 • В случай на одобрение на заявката за използване на въздушно пространство, Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство изготвя съобщение NOTAM и след неговото публикуване изпраща отговор на заявителя, съдържащ информация за разрешеното за използване въздушно пространство.
Заявка за използване на въздушно пространство
14.62 KB