ДП РВД модернизира радиолокационните си комплекси | ДП РВД

ДП РВД модернизира радиолокационните си комплекси

Многорадарната радиолокационна картина, получавана от радиолокаторите в състава на трасовите радиолокационни комплекси (ТРЛК) и летищните радиолокационни комплекси (ЛРЛК) има водеща роля при осигуряване на аеронавигационното обслужване и безопасността на въздухоплаването. В тази връзка, ДП РВД предприе модернизация на своите радиолокатори, чиито експлоатационен живот изтича през 2015 г.

В рамките на модернизацията ще бъде извършена доставка на първични и вторични обзорни радиолокатори за радиолокационните комплекси „Черни връх“ и „Върбица“ и доставка на първичен и вторичен обзорен радиолокатор за летищния радиолокационен комплекс в София.

Модернизацията на трасовите радиолокационни комплекси значително ще подобри обзорното обслужване, като намали броя на фалшивите цели и опасността от припокриване на отговорите. Новите локатори ще повишат достоверността на данните, ще предоставят информация за барометричната височина на въздухоплавателните средства с разрешаваща способност от 25 фута (7,62 метра) и ще оптимизират работата на системата за обработка на полетни данни при използване на информацията, съдържаща се в предаваните данни за идентификационния индекс (Flight Identification).

Новият първичен радиолокатор на Летище София ще обезпечи покритие в районите на подходите на летище София. С цел осигуряване на двойно независимо кооперативно обзорно покритие в района на подходите при запазване на същия период на обновяване на информацията (4 сек.), се предвижда и инсталиране на нов летищен радиолокатор, работещ в режим S. Съоръжението ще даде възможност за използване на данни от борда на ВС, непрекъснатост на обслужването в района на подхода на летище София през цялата година при запазване на 3 NM сепарация.