Финансова дейност | ДП РВД

Финансова дейност

ДП РВД събира пътни такси за аеронавигационно обслужване за използването на радионавигационни средства и полетно обслужване в зоната на летищата и за аеронавигационно обслужване при прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република България. Пътните такси се установяват на основата на разходна база, съгласно Принципите на Евроконтрол за установяване на разходната база за аеронавигационно обслужване и за изчисляване на таксовата единица. Основните приходи на ДП РВД са от пътните такси, фактурирани и събрани от Евроконтрол, съгласно клаузите на Многостранното споразумение за пътните такси. Освен от пътните такси дейността на ДП РВД се финансира и от средства по кредити, лихви по депозити, помощи, дарения, обучение и квалификация и други услуги, свързани с предмета на дейност. ДП РВД не получава финансиране от държавния бюджет.

Набраните средства се разходват за издръжка на дейността на ДП РВД, за придобиване на активи, за дейности по търсене и спасяване, за повишаване на квалификацията и програми за подготовка на персонала, за програми за подобряване на националната система за аеронавигационно обслужване и за задължения по международни договори и др.

Срещу имуществото на ДП РВД не може да се насочва принудително изпълнение и за ДП РВД не може да се открива производство по несъстоятелност.

 

междинни финансови отчети НА ДП РВД

 

Финансови документи

Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2018
6.18 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2017
6.53 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2016
13.35 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2015
2.76 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2014
11.35 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2013
28.41 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2012
1.14 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2011
4.92 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2010
4.88 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2009
4.24 MB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД и годишен финансов отчет 2008
10.77 MB
Годишен финансов отчет 2007
297.56 KB
Годишен доклад за дейността на ДП РВД 2007
7.72 MB
Годишен финансов отчет 2006
218.35 KB
Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
419.11 KB
Уведомление
151.79 KB
Уведомление
140.67 KB
Съобщение
2.23 MB