Обзор и автоматизирани системи за УВД | ДП РВД

Обзор и автоматизирани системи за УВД

За осъществяване на своята дейност по обслужване на въздушното движение, ДП РВД разполага с пет радиолокационни комплекса и един вторичен трасови радиолокатор. Те са в основата за постигане на развита радиолокационна мрежа и получаване на надеждна картина на обслужваното от Р. България въздушно пространство. На територията на страната са разположени:

  • 3 летищни радиолокационни комплекса (ЛРЛК) в София, Варна и Бургас. ЛРЛК в Бургас и Варна се състоят от първичен радиолокатор ATCR-33M/U и вторичен радиолокатор SIR-M, производство на италианската фирма Leonardo (преди - SELEX ES). На летище София е изграден напълно нов ЛРЛК, който е въведен в оперативна експлоатация в началото на 2018 година и включва първичен обзорен радиолокатор STAR2000P и вторичен обзорен радиолокатор работещ в режим S RSM970S от фирма THALES. Чрез тях се постига пълен обзор на районите за отговорност на съответните летища, като същите участват и в изграждане на многорадарната картина за цялото въздушно пространство.
  • 2 трасови радиолокационни комплекса (ТРЛК), разположени на Черни връх и във Върбишки проход. Те се състоят от първичен радиолокатор TRAC2000N и вторичен моноимпулсен радиолокатор, работещ в режим S RSM970S, производство на фирма THALES. Тези радиолокационни комплекса покриват територията на Р България в достатъчен обем и играят съществена роля за ръководството на прелитащия трафик.
  • На летище Пловдив е разположен трасови моноимпулсен вторичен радиолокатор CMSSR-401 на фирмата CARDION. Той допълва цялостната радиолокационна картина.

В изпълнение на програмата за модернизацията на средствата за обзор на ДП РВД в източната част на България е изградена модерна система за независим кооперативен обзор (WAM) производство на фирма SAAB Sensis Corp., която е въведена в експлоатация в средата на 2018 г.

В експлоатация са 2 метеорологични доплерови радиолокатора тип Метеор 360AC на фирмата Leonardo (преди - GEMATRONIK), модернизирани през 2012 г., разположени в РЦ за ОВД София и ЛЦ за ОВД Варна. Те доставят актуална метеорологична информация за целите на управлението на въздушното движение.

На летище София е инсталирана и въведена в експлоатация нова усъвършенствана система за ръководство и управление на наземното движение (A-SMGCS - Advanced Surface Movement Guidance and Control System) с функции за обзор и контрол на въздухоплавателните средства и наземни превозни средства по маневрената площ на летището.

Управлението на въздушното движение над територията на страната се осигурява от модерни системи за обработка и изобразяване на обзорна и полетна информация. В РЦ за ОВД София, ЛЦ за ОВД Варна и ЛЦ за ОВД Бургас е в редовна експлоатация автоматизирана система за УВД SATCAS, доставена от фирма Leonardo (преди - SELEX ES). В изпълнение на изискванията на Националната програма за въвеждане на единно европейско небе и регламенти на ЕС относно средствата и системите за осигуряване на дейностите по УВД, в средата на 2019 г. бе подписан договор с фирма Leonardo за модернизация на система SATCAS с нови функционалности, имащи за цел да подпомогнат работата на ръководителите на полети след въвеждането на въздушно пространство за свободно планиране в района за полетна информация София. Очаква се новите функционалности да бъдат въведени оперативно през 2021 г.

В началото на 2020 г. ДП РВД въведе в редовна експлоатация средството на Евроконтрол за гражданско-военна координация CIMACТ, което ще бъде използвано като аварийна и независима система (Last Resort) за обслужване на въздушното движение, в случай на пълен отказ на основната система SATCAS и като средство за  подобряване на гражданско-военната координация.