Аеронавигационно информационно обслужване | ДП РВД

Аеронавигационно информационно обслужване

Аеронавигационната информация/данни се публикува като интегриран аеронавигационен информационен пакет, който се състои от следните елементи:

 • Сборник AIP Република България;
 • AIP поправка;
 • AIP добавка;
 • Циркуляр за аеронавигационна информация (АIС);
 • NOTAM съобщение; контролен лист (Check-list) на валидните NOTAM съобщения; списък на валидните NOTAM съобщения (List of valid NOTAM)
 • Предполетен информационен бюлетин (PIB).

Отдел аеронавигационно информационно обслужване (AИО) получава и/или съставя, проверява, редактира, форматира, публикува, съхранява и разпространява аеронавигационна информация или данни за цялата територия на Република България и за районите извън нейната територия, за които страната е поела отговорност за обслужването на въздушното движение. Отдел АИО публикува българските аеронавигационни публикации и актуализира статичната база данни на ДП РВД в Европейската AIS база данни (EAD).

Публикациите се извършват в съответствие с изискванията на международните стандарти и препоръчителни практики от Приложение №15 към Конвенцията за гражданско въздухоплаване и разпоредбите на Регламент (ЕО) №73 от 2010 г. и Наредба №15 за аеронавигационното информационно обслужване издадена от МТИТС. За гарантиране и запазване във времето на съответствие на предлаганото обслужване с установените стандарти е въведена система за управление на качеството.

Отдел аеронавигационно информационно обслужване предоставя аеронавигационна информация/данни във форма, подходяща за използване от:

 • авиационни оператори;
 • екипажи на въздухоплавателни средства;
 • органи за обслужване на въздушното движение;
 • службата за обработка на полетни данни;
 • авиационните тренажори;
 • службата предоставяща полетно - информационно обслужване;
 • летищни оператори и администрации;
 • службата, предоставяща предполетна информация.
 • други служби за аеронавигационно информационно обслужване

Служба NOTAM публикува своевременно NOTAM/ SNOWTAM съобщения за цялата територия на Република България и за районите извън нейната територия, за които страната е поела отговорност за обслужването на въздушното движение.

Служба NOTAM получава съобщения NOTAM/SNOWTAM и др. от всички източници, с които има установени отношения за обмен на информация и ги разпространява до заинтересованите ползватели. Съобщенията се включват в брифингите на пилоти, ръководители на полети, летищни оператори и други ползватели.