Управление на рисковете от умората | ДП РВД

Управление на рисковете от умората

Политика за управление на рисковете от умората

Контекст и дефиниции       

Приоритетното развитие на политиката за управление на риска от умората като част от политиката по безопасност цели да осигури правилното отношение на служителите на ДП РВД към осигуряване на безопасността, а така също и тяхното правилно разбиране на опасностите и рисковете свързани с умората. Постоянен систематичен подход към умората, свързаните с нея опасности, рискове и начини за намаляване на ефектите от тях са от основен приоритет в дейността на ДП РВД. Високите нива по безопасност в ДП РВД са гарантирани със систематичен подход в развитието и поддържането на система за управление на риска от умората (СУРУ).

По смисъла на настоящата политика:

  1. Ръководството на ДП РВД е ангажирано и има пряка отговорност за управление на риска от умората.
  2. „Система за управление на риска от умората“ - (СУРУ), като част от системата за управление на безопасността (СУБ), има за основна цел да осигури систематичен, постоянен и обективен мониторинг на основните опасности свързани с умората в персонала, управлението на рисковете и издаване на препоръки за предотвратяване и минимизиране на ефектите от умората.
  3. „Умора“ е физиологично състояние на намалена умствена или физическа способност, в резултат на загуба на сън, безсъние и/или продължително натоварване (умствена и/или физическа активност), което може да увреди бдителността и способността на РП да изпълнява оперативни задължения, свързани с безопасността.

1. Общи положения

1.1. Ръководството на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ се ангажира с основните принципи залегнали в международното, европейското и националното законодателство, свързани със създаване, поддържане и непрекъснато развитие на Система за Управление на Рисковете свързани с Умората (СУРУ), имащи пряка връзка с управлението на умората, като част от една цялостната, позитивна и проактивна култура по безопасност. 

1.2. Настоящата политика обхваща основните дейности в ДП РВД, свързани с управление на умората при РП, като се изпълнява в съответствие с приложимото българско законодателство и европейско законодателство. 

2. Основни цели

Основните цели на настоящата политика е да бъдат постигнати и поддържани  високи  нива на безопасност чрез:

2.1. Създаване и непрекъснато развитие на Системата за Управление на Рисковете от Умората (СУРУ) като част от системата за управление на безопасността (СУБ). Основната цел на СУРУ е постоянен мониторинг, управление на опасностите и рисковете свързани с умората, анализ и определяне на подходящите проактивни и реактивни мерки за минимизиране на ефектите.

2.2. Осигуряване на необходимите ресурси за СУРУ.

2.3. Установяване на култура на доверие и разбиране на служителите на ДП РВД относно влиянието на умората при РП върху предоставяното ОВД/АНО.

2.4. Определяне на задълженията, правата и отговорностите на всички длъжностни лица в ДП РВД по отношение на управление на риска от умората при ръководител полети (РП).

Осигуряване на обучения и адекватна култура на служителите на ДП РВД в съответствие с техните отговорности по отношение на СУРУ.

3. Основни принципи на настоящата политика

3.1. Проактивни, систематични и непрекъснати действия на ръководството на ДП РВД, необходими за въвеждането на успешна и развиваща се система за управление на риска от умората, определяне на възможните фактори, рискове и тенденции, влияещи върху нивата по безопасност при предоставяне на АНО.

3.2. Конфиденциалност и опазването на личните данни на докладващите лица, а така също и на служителите споменати в докладите за авиационни събития в съответствие с разпоредбите на приложимото Европейско и Национално законодателство.

3.3. Осигуряване на прозрачност и яснота по отношение на системата за управление на умората.

3.4. Прилагане на Политиката за безпристрастно отношение (Just Culture) по отношение на умората и докладващите лица.

3.5. Прилагане на основните принципи на СУБ по отношение на управление на умората.

3.6. Основни принципи на СУРУ:

3.6.1 Изграждане и въвеждане на системата за управление на рисковете свързани с умората.

3.6.2 Въвеждане на мониторинг и контролни дейности по безопасност на рисковете и дейностите свързани с умората.

Популяризиране на дейностите във връзка с настоящата политика и обучение на длъжностните лица.

4. Приложимост на политиката за управление на умората

Настоящата политика обхваща следните служители и дейностите, свързани с управлението на риска с умората:

4.1. Служителите на ДП РВД, имащи преки отговорности по безопасност съгласно СУБ.

4.2. Лицата, докладващи авиационни събития свързани с безопасността.

4.3. Разследвания на авиационни събития.

4.4. Установените случаи на умора в процеса на провеждане на разследвания на авиационни събития.

4.5. Предложения за промени и подобряване на административните и оперативни процедури при предоставяне на АНО от страна на служителите.

4.6. Осигуряването на обратна връзка към служителите, след анализ на техните доклади, разследването на събития и резултатите от тях, както и предприетите мерки за смекчаване на рисковете и препоръките свързани с умората.

4.7. Системи за доброволно и задължително докладване: доклади относно опасности, рискове и авиационни събития свързани с опасностите и рисковете свързани с умората.

4.8. Обучение на РП и длъжностните лица с преки отговорности по настоящата политика и СУРУ, курсове и лекции за повишаване на културата по безопасност;

4.9. Периодичен мониторинг и одити на СУРУ, като част от СУБ.

4.10. Актуализация на административни и оперативни процедури и практики.