Структура | ДП РВД

Структура

ДП РВД се състои от централно управление и Центрове за обслужване на въздушното движение. Централното управление е изградено от обща и специализирана администрация.

Общата администрация извършва дейностите по правно и финансово-икономическо осигуряване, управление на човешките ресурси, международно сътрудничество и протокол, административно и социално обслужване на персонала на ДП РВД, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, сигурност и защита и поддръжка на сградния фонд и прилежащата инфраструктура.

Специализираната администрация извършва дейностите по планиране и развитие на националната система за управление на въздушното движение, управление на въздушното движение, комуникационно, навигационно, обзорно, информационно, аеронавигационно, метеорологично, метрологично, светотехническо и енергийно осигуряване на полетите и управление на безопасността при осигуряване на аеронавигационното обслужване на полетите.

Схема на административната структура на ДП РВД
117.98 KB