Летищен център за ОВД Варна | ДП РВД

Летищен център за ОВД Варна

Летищен център за ОВД Варна е част от структурата на ДП РВД и осигурява обслужване на въздушното движение в контролирания район и контрoлираната зона на летище Варна. Летищен център за ОВД Варна осигурява, експлоатира и поддържа в установените норми параметрите на съоръженията, системите и оборудването на комуникационното, навигационното, обзорно, информационно, аеронавигационно, метеорологично и енергийно осигуряване на полетите и съпътстващата инфраструктура.

При изпълнение на дейността си ЛЦ за ОВД Варна взаимодейства с централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, РЦ за ОВД София, ЦКИВП, летищния оператор на летище Варна, и други ведомства и организации в съответствие с тяхната компетентност.

Структурата на ЛЦ за ОВД Варна се състои от ръководство, направления „Оперативна дейност" и „Оперативни системи" и сектор „Финансово-счетоводни и помощни дейности".

Органите за ОВД в ЛЦ за ОВД Варна са летищна контролна кула („Варна КУЛА") и орган за контрол на подхода („Варна ПОДХОД").

Органите „Варна КУЛА" и „Варна ПОДХОД" са оборудвани с новата автоматизирана система за УВД SATCAS v. 3, чиито множество функционалности я причисляват към най-модерните системи за УВД в Европа.

„Варна КУЛА" осъществява обслужване на въздушното движение в контролираната зона на летище Варна без използване на радар и включва обслужване по контрол на летищното движение, полетно-информационно обслужване и аварийно оповестително обслужване.

Варна ПОДХОД осъществява обслужване на въздушното движение в контролирания район на летище Варна с използване на радар и включва обслужване по контрол на подхода, полетно-информационно обслужване и аварийно оповестително обслужване.

През 2018 г. от органите за ОВД в ЛЦ за ОВД Варна са обслужени 18 068 движения на ВС, предимно през пиковия летен сезон, както и 5700 прелитащи ВС.

Контакти:

+359 52 500 910

факс: +359 52 500 913

nedko.martinov@bulatsa.com