Проведоха се десети заседания на управителните орани на DANUBE FAB | ДП РВД
01 Ное
2017

Проведоха се десети заседания на управителните орани на DANUBE FAB

Представители на високо ниво на BULATSA и ROMATSA проведоха десетото заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB на 31 октомври в София. Заседанието бе съпредседателствано от генералните директори на BULATSA и ROMATSA. Представителите на Съвета имаха възможност да направят преглед на последните развития във функционалния блок въздушно пространство (ФБВП), да дадат информация за текущите дейности, да постигнат съгласие за бъдещите стъпки и да приоритизират дейностите и проектите на DANUBE FAB.

Доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) акцентираха върху изпълнението на проекта за трансгранично въздушно пространство за свободно планиране на маршрута през нощта (SEEN FRA) и разширяването на обхвата му до цялото денонощие (SEE FRA). На представителите на ФБВП бяха представени последните развития относно внедряването на сезонно FRA в българското въздушно пространство. С оглед на приемането в проекта на съседни на SEEN FRA държави – Република Молдова и Словакия, бе взето беше решение да бъдат разгледани допълнително предизвикателствата и възможностите от оперативна и техническа гледна точка, като бъде потвърдена готовността за съвместна работа за осъществяване на широките цели на ФБВП.      

Страните изтъкнаха и особената важност на стратегията и планирането на ФБВП, особено в областта на техническата рационализация и инфраструктурата, съвместните проекти, комуникационните дейности, включително сътрудничеството между ФБВП, както и за определяне на общите приоритети за по-добро партньорство.

***

Управителният съвет на DANUBE FAB проведе десето заседание на 1 ноември в София, България. В заседанието участваха представители на Министерствата на транспорта, граждански и военни авиационни власти, националните надзорни органи (ННО) и ДАНО на двете държави. Делегати на Република Македония бяха приветствани в заседанието в качеството на наблюдатели, вследствие на получения официален мандат на шестото заседание на Управителния съвет през 2015 г. Македонската делегация изрази своето задоволство от подкрепата на DANUBE FAB и желанието си да участва в работата на ФБВП по въпроси от взаимен интерес.

На заседанието бяха дискутирани докладите на Съвета на ННО и Съвета на ДАНО, статусът на текущите обществени поръчки в DANUBE FAB, планове за 2018 г. и високоприоритетните проекти съгласно Годишния план. 

Членовете на Съвета анализираха перспективите за развитие на ФБВП в политически и икономически план, както и по отношение на техническата и оперативна специфика, докладвана от Съвета на ННО и Съвета на ДАНО. В този контекст, Съветът отбеляза статуса на хармонизираните процедури в DANUBE FAB, актуализирания статус на дейностите по Плана за ефективност и взе под внимание решението на Съвета на ННО за прилагане на общ координиран подход по отношение на изменението и прилагането на Регламенти на ЕС  2017/373, 1079/2012 и 677/2011.

В оперативен план Управителният съвет бе информиран за последните развития при високоприоритетните проекти, разработвани съгласно Годишния план за 2017 г., като ДАНО бяха приканени да се фокусират върху навременното реализиране на проекта FRA и да осигурят всичките необходими ресурси за осъществяване на проектите, свързани с техническата рационализация и инфраструктурата, а именно внедряването на протокола Voice over IP (VoIP) в УВД и на разширен пакет от съобщения OLDI.

На заседанието бяха разгледани и аспекти на многостранното сътрудничество в DANUBE FAB, включително разширяването му, сътрудничеството с други ФБВП и др. Същевременно, Съветът бе информиран от представителите на военните структури за възможните методи за регулиране и сътрудничество на регионално ниво по отношение на трансгранични дейности по търсене и спасяване за държавни въздухоплавателни средства.

Планира се следващите заседания на управителните органи на DANUBE FAB да се проведат през пролетта на 2018 г. в Румъния.