Danube FAB | ДП РВД

Danube FAB

Функционален блок въздушно пространство (ФБВП) между Република България и Румъния - DANUBE FAB

Функционалният блок въздушно пространство (ФБВП) между Република България и Румъния (DANUBE FAB) е установен с подписването на междудържавно споразумение от министрите на транспорта на Република България и Румъния на 12 декември 2011 г., в сила от 16 ноември 2012 г., след ратификация от парламентите в България и Румъния в поставения от Европейската комисия срок за установяване на ФБВП в Европа - 4 декември 2012 г. С цел постигане на оптимално ниво на взаимодействие в рамките на DANUBE FAB, споразумения за сътрудничество бяха подписани на ниво доставчици на аеронавигационно обслужване (ДП РВД и ROMATSA) и на ниво национални надзорни органи (ННО).

Установяването на ФБВП е съществен елемент от законодателния пакет Единно европейско небе (ЕЕН), който създава система от мерки за осигуряване на достатъчен капацитет за обслужване на нарастващия брой полети над Европа, за намаляване закъсненията, повишаване безопасността и разходната ефективност на аеронавигационното обслужване и ограничаване въздействието върху околната среда.

Управленска структура

Danube FAB има следната действаща управленска структура:

Висшият управителен орган на DANUBE FAB е Управителният съвет (УС), който разглежда въпроси, свързани с развитието на DANUBE FAB и предоставя стратегически насоки за бъдещи действия. Управителният съвет се подпомага от съвет на националните надзорни органи (съвет на ННО) и съвет на доставчиците на аеронавигационно обслужване (съвет на ДАНО).

Органът по политиките на въздушното пространство на DANUBE FAB (Airspace Policy Body) следи за  прилагането на гъвкавото използване на въздушното пространство (Flexible Use of Airspace) в трансграничните сектори за обслужване на въздушното движение в рамките на функционалния блок.

Акценти

  • BULATSA, заедно с доставчиците за аеронавигационно обслужване на Румъния и Унгария – ROMATSA и HungaroControl, разшириха въздушното пространство за свободно планиране на полетите през нощта в рамките на трите държави. Проектът SEEN FRA (South-East Night Free Route Airspace) представлява втората фаза от мащабен проект за установяване на въздушно пространство за свободно планиране на полети (Free Route Airspace) в рамките на DANUBE FAB. SEEN FRA позволява на въздухоплавателните средства да летят свободно между публикувани входно-изходни точки във въздушното пространство и радионавигационни средства, без да се съобразяват със съществуващата система от въздушни трасета. Проектът значително оптимизира маршрутите във въздушно пространство без ограничения от държавните граници и намалява разходите за гориво и вредни емисии от въздухоплаването. Подобряването на организацията на въздушното пространство в рамките на DANUBE FAB е приоритетна задача пред българо-румънския екип във функционалния блок. За тази цел се провеждат постоянни проучвания и мащабни симулации за оценка на различни варианти за организация на трасета с оглед показателите полетна ефективност, безопасност, капацитет, опазване на околната среда  и др.
  • В периода 06-08 март 2018 г. партньорските доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО) в DANUBE FAB – ДП РВД и ROMATSA, демонстрираха практическите ползи от сътрудничеството си чрез съвместно представяне на изложението на Световния УВД Конгрес 2018 г. в гр. Мадрид.  В рамките на конгреса, в обиколката на SESAR, експерти от BULATSA и ROMATSA представиха съвместни проекти, свързани със SESAR - „Предимства и приложения на Новите паневропейски мрежови услуги (NewPens)“, както и проект за въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране през нощта (SEEN FRA) в Югоизточна Европа. Демонстрирани бяха опита и практическите решения на DANUBE FAB в рамките на InterFAB панела „Въздействие на променливостта на трафика върху управлението на въздушното движение“. Партньорските ДАНО в DANUBE FAB бяха домакини на дебат за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на киберсигурността в УВД. Участниците дискутираха последните развития в европейското законодателство, свързани с киберсигурността, и нуждата от внедряване на нови технологии. Представено бе реализирането на Оперативни центрове за киберсигурност (SOC), заедно с тяхната концепция, хардуерна и софтуерна платформа, роли, отговорности и бъдещи развития. По време на дебата участниците акцентираха на обмена на информация за кибер инциденти между местните SOC в рамките на DANUBE FAB, с Европейските екипи за реагиране при извънредни компютърни ситуации в областта на УВД – EATM-CERT и EU-CERT, и други заинтересовани страни. Обсъдени бяха и упражнения и обучение по киберсигурност на европейско ниво (Cyber 2018).
  • На 06 февруари 2018 г. изпълнителните директори на BULATSA, ROMATSA и SMATSA проведоха среща в гр. Белград, за да обсъдят потенциални области за сътрудничество. Представителите на ръководствата на DANUBE FAB и SMATSA се споразумяха да активизират усилията си в проекти в оперативната област (например координирано внедряване на Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута – FRA), както и в техническата област (глобална система за сателитна навигация – GNSS, използване на сателити за комуникация, навигация и обзор, киберсигурност). Обсъдени бяха също предстоящите регулаторни изменения в рамките на третия референтен период (RP3), бъдещето на ФБВП и развитие на инициатива за въздушното пространство за свободно планиране с оглед на общата граница на Сърбия, Румъния и България.
  • От 2015 г. Република Македония участва със статут на наблюдател в редовните заседания на Управителния Съвет на DANUBE FAB, което допринася за постигането на една от дългосрочните цели на ЕЕН, а именно разширение на политиката за ЕЕН към държави извън ЕС.
  • DANUBE FAB e активен участник в механизма за сътрудничество между ФБВП в Европа (InterFab Coordination Platform). Целта на платформата е координация между деветте установени ФБВП с цел споделяне на опит и идеи за координирано развитие. В рамките на платформата DANUBE FAB участва в специализирани експертни срещи по оперативни, технически и комуникационни теми. DANUBE FAB бе домакин на първия семинар на тема ефективност в предоставянето на АНО между ФБВП, който се проведе на 31 януари и 1 февруари 2018 г. в гр. София. Участие в срещата взеха представители на FABCE, FABEC, Baltic FAB и BLUE MED FAB, както и делегати от Република Македония в качеството им на наблюдатели в DANUBE FAB. В продължение на проведената през февруари 2018 г. под домакинството на BULATSA среща в София относно ефективността при предоставянето на АНО, ДП РВД взе участие във втора среща  по темата ефективност, която  се проведе на 17 май 2018 г. под домакинството на ДАНО на Полша. Основни теми на срещата бяха Ефективността на ФБВП, представяне на изследването на сравнението на предоставянето на АНО между Европа и САЩ, изготвено от FABEC, както и обсъждането на предстоящата актуализация на Регламента относно ефективността и таксуването на АНО. В допълнение, ДП РВД взе участие и в семинар на тема „Променливост на въздушния трафик и въздействието ѝ върху ефективността на УВД“, който се проведе във Варшава, 15-16 май 2018 г. Целта на семинара бе обмен на знания и опит по темата между представители на академичната общност, експерти в областта на УВД и оперативен персонал.
  • В рамките на DANUBE FAB се провеждат редовни срещи на Социален консултативен форум между социалните партньори в ДП РВД и ROMATSA и представители на мениджмънта на двете организации. Последното тринадесето заседание на форума се проведе на 15 февруари 2018 г. в гр. Синая, Румъния.

За повече информация:

Functional airspace blocks (FABs) – Transport:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/fab/

Danube FAB:

http://www.danubefab.eu/en/

Актуално

Страници