Danube FAB | ДП РВД

Danube FAB

Функционален блок въздушно пространство (ФБВП) между Република България и Румъния - DANUBE FAB

Функционалният блок въздушно пространство (ФБВП) между Република България и Румъния (DANUBE FAB) е установен с подписването на междудържавно споразумение от министрите на транспорта на Република България и Румъния на 12 декември 2011 г., в сила от 16 ноември 2012 г., след ратификация от парламентите в България и Румъния в поставения от Европейската комисия срок за установяване на ФБВП в Европа - 4 декември 2012 г. С цел постигане на оптимално ниво на взаимодействие в рамките на DANUBE FAB, споразумения за сътрудничество бяха подписани на ниво доставчици на аеронавигационно обслужване (ДП РВД и ROMATSA) и на ниво национални надзорни органи (ННО).

Установяването на ФБВП е съществен елемент от законодателния пакет Единно европейско небе (ЕЕН), който създава система от мерки за осигуряване на достатъчен капацитет за обслужване на нарастващия брой полети над Европа, за намаляване закъсненията, повишаване безопасността и разходната ефективност на аеронавигационното обслужване и ограничаване въздействието върху околната среда.

Управленска структура

Danube FAB има следната действаща управленска структура:

Висшият управителен орган на DANUBE FAB е Управителният съвет (УС), който разглежда въпроси, свързани с развитието на DANUBE FAB и предоставя стратегически насоки за бъдещи действия. Управителният съвет се подпомага от съвет на националните надзорни органи (съвет на ННО) и съвет на доставчиците на аеронавигационно обслужване (съвет на ДАНО).

Органът по политиките на въздушното пространство на DANUBE FAB (Airspace Policy Body) следи за  прилагането на гъвкавото използване на въздушното пространство (Flexible Use of Airspace) в трансграничните сектори за обслужване на въздушното движение в рамките на функционалния блок.

Акценти

  • На  7 ноември 2019 г. се въведе „Въздушно пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа“ (South East Free Route Airspace - SEE FRA), което позволява на авиационните оператори да планират полети свободно през въздушните пространства на Република България, Румъния и Унгария, денонощно, без ограниченията на държавните граници. Това е трета, последна фаза от мащабен проект за установяване на въздушно пространство за свободно планиране на полети в рамките на DANUBE FAB. Словакия, която участва в проекта „Въздушно пространство за свободно планиране в югоизточна Европа през нощта“ (SEEN FRA) заедно с България, Унгария и Румъния, предвижда присъединяване към SEE FRA през 2023 г. Проектът значително оптимизира маршрутите във въздушното пространство и намалява разходите за гориво и вредни емисии от въздухоплаването.
  • Дейностите, свързани със SEE FRA и националните проекти за FRA, са в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) №716/2014 на Комисията, който предвижда отделните ДАНО да си сътрудничат за въвеждането на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута над полетно ниво FL310 в цяла Европа до края на 2021 г.
  • В периода 12-14 март 2019 г. в гр. Мадрид ДП РВД и ROMATSA, като партньори в DANUBE FAB, взеха участие със самостоятелен щанд на Световния УВД Конгрес 2019 г. В рамките на конгреса експерти от BULATSA и ROMATSA демонстрираха различни проекти, свързани със SESAR и представляващи технологични решения в различни области на разгръщане на УВД, като оптимизиране на ефективността на информационното управление и сигурността на системата за въздушен трафик. Представители на DANUBE FAB взеха участие и в панели на теми като капацитет, обучение и оценка на компетентността на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEP) и др. Предвижда се участие на изложението и през 2020 г.
  • DANUBE FAB продължава активното си участие в механизма за сътрудничество между ФБВП в Европа (InterFab Coordination Platform). Целта на платформата е координация между деветте установени ФБВП с цел споделяне на опит и идеи за съвместно сътрудничество. В рамките на платформата DANUBE FAB участва в специализирани експертни срещи по оперативни, технически и комуникационни теми. През 2019 г. бяха проведени няколко форума на тема ефективност, комуникации, фрагментация на въздушното пространство, както и среща на лицата за контакт (InertFAB PoC).  
  • През 2019 г. Република Молдова се присъедини като участник в заседанията на Управителния съвет на DANUBE FAB със статут на наблюдател.  От 2015 г. със същия статут участва и Република Македония. Участието на двете държави допринася за постигането на една от дългосрочните цели на ЕЕН, а именно разширение на политиката за ЕЕН към държави извън ЕС.
  • В рамките на DANUBE FAB се провеждат редовни срещи на Социален консултативен форум между социалните партньори в ДП РВД и ROMATSA и представители на ръководството на двете организации.

За повече информация:

Functional airspace blocks (FABs) – Transport:

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/single-european-sky/functional-airspace-blocks-fabs_en

Danube FAB:

http://www.danubefab.eu/

Актуално

Страници