Международна дейност | ДП РВД

Международна дейност

Република България е член на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) по силата на присъединяване към Чикагската конвенция, обнародвана в ДВ, бр. 55/94г. (в сила за страната ни от 8 юли 1967 г.), за което е подписан указ на Президиума на Народното събрание №596/4 август 1966г., об. в ДВ, бр. 62/66г. Като член на ИКАО, съгласно разпоредбите на член 28 от Чикагската конвенция, Република България се задължава да предоставя на своята територия радиоуслуги, аеронавигационни средства, метеорологично обслужване и други услуги, и да се придържа към стандартите и препоръчителните практики, залегнали в анексите към конвенцията.

Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА) е най-многобройната организация сред европейските организации в областта на гражданската авиация. В момента тя има 44 членове, като България е приета за член на ЕКГА през юни 1991 г. През почти 50-годишното си съществуване ЕКГА осигурява основен форум за междуправителствено сътрудничество по въпросите на въздушния транспорт в Европа.

Република България е член на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) от 1 юни 1997 г. ЕВРОКОНТРОЛ е създадена по силата на международна конвенция за сътрудничество в областта на въздухоплaването, подписана през 1960 г. Република България се е присъединила към тази конвенция със закон за ратифицирането й, приет от 37-то Народно събрание на 30 януари 1997 г. Със същия закон е ратифицирано и Международното споразумение за пътните такси. Република България ратифицира ревизираната конвенция на ЕВРОКОНТРОЛ чрез ратифициране на протокола, консолидиращ текстовете на конвенцията (ревизирана конвенция), приет от 38-то Народно събрание на 21 март 2001 г. ЕВРОКОНТРОЛ координира въвеждането на законодателния пакет Единно европейско небе (ЕЕН) чрез разработването и изпълнението на Европейски план за обединяване и внедряване на системите за Управление на въздушното движение (УВД) в Европа (ESSIP), на базата, на който се разработват националните планове на отделните страни (LSSIP). Тези планове определят конкретните задачи, които стоят пред страните за развитие и усъвършенстване на всяка една отделна национална система за УВД и са средството за повишаване капацитета на европейската система за УВД. Като орган, назначен от Европейската комисия, ЕВРОКОНТРОЛ следи за изпълнението на схемата за ефективност в четири ключови области: безопасност, капацитет, околна среда и разходна ефективност, както и за мрежовото управление на въздушното движение в Европа.

ДП РВД е пълноправен член на Организацията за граждански аеронавигационни услуги (CANSO) от месец август 2004 г. Членове на CANSO са организации, осигуряващи аеронавигационно обслужване, граждански въздухоплавателни администрации, доставчици на оборудване за управление на въздушното движение, консултанти и клиенти на авиационната индустрия. Основната цел на организацията е постигане на безопасност, ефективност и финансова рентабилност на аеронавигационното обслужване чрез дефиниране ключовите въпроси за развитието на управлението на въздушното движение и идентифициране на начини за тяхното съвместно решаване.

ДП РВД е съосновател на координационната платформа за регионално сътрудничество между доставчиците на  аеронавигационно обслужване (ДАНО) в Централна и Източна Европа - GATE ONE. Споразумението за сътрудничество е подписано официално на 6 ноември 2013 г. в София, България, от изпълнителните директори на ДАНО на  Австрия, България, Чешката република, Хърватия, Полша, Литва, Унгария, Румъния, Словакия и Словения. През януари 2014 г. към платформата се присъединява ДАНО на Босна и Херцеговина, а през 2015 г., ДАНО на Македония и Сърбия. Платформата обхваща 3 функциoнални блока въздушно пространство (ФБВП) -  Baltic FAB, DANUBE FAB и FAB CE и 2 района за полетна информация (FIR) извън ЕС, тези на Белград и Скопие. Целта на GATE ONE, която е една от най-големите регионални ДАНО платформи, е повишаването на ефективността на европейското УВД, чрез засилено сътрудничество между партньорите в нея посредством определянето на общи стратегически цели и съответно отстояването им в процесите на взимане на решения на европейско ниво. За повече информация - http://www.gateone.aero/