Междинни финансови отчети на ДП РВД | ДП РВД

Междинни финансови отчети на ДП РВД

Междинните отчети на ДП РВД са публикувани в специализирана електронна страница, съгласно чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.