Гъвкаво използване на въздушното пространство (ГИВП) | ДП РВД

Гъвкаво използване на въздушното пространство (ГИВП)

Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство (ГИВП) е въведена в Република България през 1999 г.

Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство (ВП) е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2150/2005 г. на Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общите правила за гъвкаво използване на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на страната, поети с членството в Европейския съюз, НАТО и по други международни договори.

Основна цел на ГИВП е повишаване на ефективността при използване на въздушното пространство с отчитане нуждите на всички граждански и военни ползватели.

Концепцията за ГИВП е базирана на три взаимосвързани нива на гражданско - военна координация по отношение на организацията на въздушното пространство:

  • Стратегическо ниво 1;
  • Предтактическо ниво 2;
  • Тактическо ниво 3.

Стратегическото ниво на ГИВП се осъществява от Съвет за управление на въздушното пространство (СУВП). Съветът за управление на въздушното пространство е консултативен орган към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на отбраната.

Съветът за управление на въздушното пространство подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната за осъществяване на дейностите за определяне и реализиране на политиката за използване на въздушното пространство и за цялостното прилагане на Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство.

Основните задачи на СУВП включват формиране на държавната политика за стратегическо планиране и разпределяне на въздушното пространство, определяне на гъвкавите структури на въздушното пространство, определяне на правила и процедури за договаряне на предтактическо ниво, както и правила за координация между гражданските и военните органи за управление на въздушното движение на тактическо ниво и др.

За изпълнение на дейности, които пораждат рискове за гражданското въздухоплаване, се определят специални структури от въздушно пространство, където полетите на въздухоплавателни средства са обект на ограничения. Такива структури са забранени, ограничени, опасни, временно отделни и временно резервирани зони. Предвид факта, че голяма част от тези структури се организират за нуждите на въоръжените сили, динамичното управление на структурите от въздушно пространство се изпълнява в тясно взаимодействие между определения от държавата доставчик на аеронавигационно обслужване (ДАНО) и компетентните структури на министерството на отбраната.

Предтактическото ниво се осъществява от Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство (ЦПРВП), който е постоянно действащ, гражданско - военен изпълнителен орган на СУВП.

Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство (ЦПРВП) е постоянно действащ, съвместен гражданско-военен орган, осигуряващ функционирането на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (ЕСГВУВП) на предтактическо ниво 2.

Основните задачи на ЦПРВП са:

  • разпределя въздушното пространство между потребителите в съответствие с приоритетите, определени от СУВП;
  • определя използването на временно отделени зони и условни маршрути;
  • изготвя и оповестява плана за използване на въздушното пространство за следващото денонощие.

Центърът за координация използването на въздушното пространство (ЦКИВП) понастоящем е основният орган на тактическо ниво 3. Задачите, които изпълнява ЦКИВП са свързани с:

  • Активиране и деактивиране на временно отделените, ограничените и опасни зони и условните маршрути/трасета в съответствие с утвърдения план за използване на въздушното пространство за денонощието;
  • Определяне на зони с намалена координация;
  • Осъществяване на координация при съвместно използване на въздушното пространство;
  • Организира (разрешава и забранява) по определен ред стрелба по градоносни облаци от площадките на полигоните за борба с градушките.