Навигация | ДП РВД

Навигация

Осигуряване на навигационно обслужване

За осигуряване на навигационно обслужване ДП РВД поддържа радионавигационна инфраструктура, включваща както системи за трасова навигация така и системи за подход и кацане, осигуряващи подхода и кацането на въздухоплавателните средства на международните граждански летища в Република България. Посредством обработка на приетите радиосигнали, излъчени от навигационните системи, въздухоплавателните средства определят точното си местоположение и курс на движение в делегираното въздушно пространство на Република България.

Модернизация

ДП РВД осъществява непрекъсната програма за модернизация на навигационната инфраструктура с оглед осигуряване на качествено навигационно обслужване с висока степен на безопасност и надеждност. Една значителна част от съществуващите навигационни системи вече са модернизирани чрез интегриране на оборудване  от последно поколение, доставено от водещи световни производители. За други навигационни системи такава модернизация тепърва предстои.

Системи

ДП РВД експлоатира системи за инструментално кацане (ILS), които се използват от въздухоплавателните средства във фазата на финален подход и кацане на писта за излитане и кацане (ПИК). Всички системи от този тип удовлетворяват изискванията за използване при условията на CAT I на ICAO, като една от системите, разположена на летище София, позволява използването ѝ в условията на ниска видимост CAT IIIB на ICAO.

Друг вид радионавигационни системи, експлоатирани от ДП РВД, са VOR/DME. Тези системи могат да бъдат използвани както за полет по трасе, така и за полет в контролираната зона на летищата. На база на излъчваните от тях радиосигнали, екипажите на въздухоплавателните средства определят дистанцията и курсът им спрямо точката, в която е разположена VOR/DME системата.

В определени точки на територията на страната има индивидуално инсталирани далекомерни системи (DME), които се използват за определяне на разстоянието между въздухоплавателните средства и тях. Те се използват, заедно с DME, които са колокирани с VOR, в резервирана DME/DME мрежа за нуждите на зоналната навигация (RNAV).

Правилната оценка на метеорологичната обстановка е ключов фактор за осигуряване на безопасността на полетите във всяка една фаза от тях.

В тази връзка, на всички международни летища на територията на Република България са разположени и експлоатирани автоматизирани метеорологични наблюдателни системи (АМНС), които измерват и изчисляват основните метеорологични параметри, съгласно изискванията на Annex 3 на ICAO. На летище София АМНС е в конфигурация, която изцяло изпълнява необходимите измервания за условията на ниска видимост за ICAO CAT IIIB.