Комуникации | ДП РВД

Комуникации

ДП РВД притежава и поддържа една от най-развитите комуникационни инфраструктури в Европа в областта на аеронавигационните телекомуникации. Услугите, които предоставя са многобройни и имат различни области на приложение.

Аеронавигационната Телекомуникационна Информационна Мрежа (АНТИМ)

Аеронавигационната Телекомуникационна Информационна Мрежа (АНТИМ) е предназначена за осъществяване на непрекъснат пренос на аеронавигационна информация между инфраструктурните обекти и центровете за обслужване на въздушното движение (ОВД) в страната. Мрежата е базирана на ATM (Asynchronous Transfer Mode) и TDM (Time Devision Multiplexing) технологии. Реализира се изграждане на трети слой – на базата на IP (Internet Protocol) за осъществяване на VoIP (voice over IP) комуникации между основните центрове на ДП РВД и с отдалечени УКВ сайтове. Планира се мигрирането към VoIP технология да завърши през 2019 г. Възлите в мрежата са свързани с наети от телекомуникационни оператори комуникационни канали с различен капацитет, както и посредством собствена радио-релейна мрежа.

Международната свързаност за предаване на данни и глас се осигурява чрез наети цифрови комуникационни линии с различен капацитет. Изградената по този начин регионална мрежа, базирана на IP маршрутизатори от фамилия CISCO позволява по-ефективно използване на капацитета на наетите линии и автоматично пренасочване на трафика в случай на повреда. Мрежата обхваща центровете за управление на въздушното движение в София, Варна, Букурещ, Констанца, Скопие, Атина, Одеса, Белград, Истанбул и Анкара.

Системи за оперативна гласова комуникация

В ДП РВД се използват три системи за оперативна гласова комуникация - VCS (Voice Communication System), поддържащи стандартизираните интерфейси MFC-R2, CB и ISDN. Системите позволяват осъществяване на VoIP (voice over IP) комуникации със съседни центрове и с отдалечени УКВ сайтове. Системите са инсталирани в центровете за ОВД в София, Варна и Бургас. Те предоставят необходимите функционалности на ръководителите на полети по отношение на гласовата свързаност с екипажите на въздухоплавателните средства, както и с ръководителите на полети от съседните страни. Комуникацията „въздух-земя" се осъществява посредством 16 УКВ приемо-предавателни центъра, където са разположени над 300 радиостанции, обслужващи над 30 радиоканала.

Система за обмен на аеронавигационни съобщения (AMHS)

В ДП РВД  функционира система за обмен на аеронавигационни съобщения с капацитет за работа като AFTN/CIDIN/AMHS център. В момента се извършва миграция от AFTN/CIDIN към AMHS, като центърът оперативно ползва и трите стандарта за комуникации. Системата осигурява обмен на аеронавигационни съобщения и е пряко свързана с безопасността на въздухоплаването и осигуряване на аеронавигационно обслужване.

A/G Data Link Services

От 2015 г. в ДП РВД е инсталирано комуникационно оборудване за предоставяне на услугата A/G Data Link Services (AGDLS) от/към въздухоплавателните средства (ВС). Изградена е комуникационна инфраструктура на ДП РВД за предаване на данни, която е свързана към комуникационния доставчик SITA и може да предоставя ATN/CPDLC съобщения (съобщения, част от система за пренос на данни, чрез които ръководителите на полети могат да комуникират с пилотите).

Всички комуникационни съоръжения и мрежи на предприятието са обхванати от системи за наблюдение и управление в реално време - задължителен елемент, необходим за своевременната диагностика и отстраняване на откази на оборудването.