Енергийно осигуряване | ДП РВД

Енергийно осигуряване

За всички оперативни системи и съоръжения, свързани с безопасното управление на въздушното движение е осигурена „Нулева категория“ на електрозахранване. Това е постигнато с използване на повече от един външен вход „Средно напрежение“ (СрН), резервирано с един или два  дизелгенератора, а непрекъсваемостта на ел. захранването се осигурява от сдвоени UPS устройства.

В Единния център за управление на въздушното движение на ДП РВД в София е изградена интегрирана система за управление на сградните инсталации (Вuilding Manаgеment System), която осигурява възможност за наблюдение, контрол и регулиране на  системите за отопление, вентилация, климатизация, пожарогасене, пожароизвестяване и електро-захранване в сградата и  технологичното оборудване в нея.