Метеорологично обслужване | ДП РВД

Метеорологично обслужване

ДП РВД в качеството си на сертифициран доставчик на аеронавигационно обслужване, осигурява аеронавигационно метеорологично обслужване (АМО), което се осъществява в съответствиe на изискванията на ICAO, дефинирани в Наредба 3 на МТИТС. Осигуряването на АМО допринася за повишаване на безопасността, редовността и ефективността на гражданското въздухоплаване.

АМО в ДП РВД се осигурява от следните звена:

 • Отдел „Аеронавигационно метеорологично обслужване“ организира, ръководи, контролира и оперативно планира аеронавигационната метеорологична дейност;
 • Отдел „Единен Прогностичен Център“ в Районния център за ОВД София изготвя метеорологични сведения за летище София, метеорологични прогнози и предупреждения за всички международни летища на територията на РБългария, а също така изпълнява функциите на метеорологична служба за следене за район за полетна информация (РПИ) София;
 • Сектори „Летищна метеорологична станция“ в летищни центрове за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица изготвят и предоставят сведения за наблюдаваните метеорологични условия на съответните летища.

Компетентност на аеронавигационния метеорологичен персонал (АМП) се поддържа и проверява в съответствие с изискванията на Световната метеорологична организация (СМО) и покрива стандартите за обучение, квалификация и компетентност, описани в документите WMO DOC № 49 и WMO DOC № 1083.

ДП РВД разполага с пет автоматизирани метеорологични наблюдателни системи (АМНС), разположени на всички международни летища на територията на България. Конфигурацията на АМНС включва сензори за измерване на вятър, температура, влага, налягане, видимост, долна граница и количество на облаците, състояние на пистата за излитане и кацане (ПИК) на летище София, количество валежи и система за определяне на метеорологичните явления.

Мониторингът на метеорологичните условия в района за полетна информация се осигурява с помощта на:

 • Два доплерови метеорологични радара, разположени до с. Вакарел, Софийско, и в местността Аксаковска панорама, в близост до летище Варна.
 • Информация от геостационарни спътници MSG на европейската агенция за метеорологични спътници EUMETSAT.

В ДП РВД има разработени собствени системи за:

 • анализ, визуализация и изготвяне на метеорологични продукти (АМИС);
 • автоматична терминална информационна система за разпространение на аеронавигационна информация за съответното летище - ATIS;
 • система за генериране на емисии, предназначени за ВС в полет – VOLMET;
 • автоматизиран метеорологичен брифинг.

Ползватели на аеронавигационно метеорологично обслужване са:

 • Авиационните оператори и екипажи на въздухоплавателните средства (ВС);
 • Органите за обслужване на въздушното движение (органи за ОВД);
 • Службите за търсене и спасяване;
 • Летищните оператори и администрации;
 • Други организации, свързани с гражданското въздухоплаване, за които метеорологичната информация е необходима при изпълнение на дейността им.

Метеорологични продукти, изготвяни в ДП РВД включват:

 • Метеорологични сведения; METAR, Met Report, Special Report;
 • Метеорологични прогнози: TAF, прогнози за кацане, GAMET, прогнози за органите за ОВД, прогнози, необходими за планиране на капацитета на ВП;
 • Летищни предупреждения;
 • Информации за опасни явления в район за полетна информация София: SIGMET, AIRMET.