Политика за безпристрастно отношение (Just culture) | ДП РВД

Политика за безпристрастно отношение (Just culture)

Контекст и дефиниции      

Приоритетното развитие на политиката за безпристрастно отношение (Just Culture), като част от културата по безопасност цели да осигури правилното отношение на служителите на ДП РВД към осигуряване на безопасността, важността на системата за докладване на събития, свързани с безопасността и тяхното разследване, както и на решенията  на ръководството на ДП РВД за осигуряване и непрекъснато подобряване нивата по безопасност, чрез постоянен систематичен подход. Осигуряване на високи нива по безопасност е с голяма полза за обществото и гаранция за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

По смисъла на тази Политика:

а.  „Политика на безпристрастно отношение“ (Just Culture) означава  политика, при която пряко задължените или други лица, не подлежат на наказание за действия, бездействия или решения взети от същите, които са съизмерими с техния опит или обучение, като същевременно грубата небрежност, умишлените нарушения и злонамерени действия не се толерират.

б. „Докладващ“ означава физическо лице (служител), което докладва събитие или друга информация свързана с безопасността.

1. Общи положения

1.1. Ръководството на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ се ангажира със спазването на принципите залегнали в Европейското и националното законодателство свързани със създаване, поддържане и развитие на осъзната политика за безпристрастно отношение, като част от една цялостна, позитивна и проактивна култура по безопасност.

1.2. Тази политика обхваща всички дейности на предприятието, свързани с предоставяното УВД/АНО и се прилага доколкото не противоречи на норми на приложимото българско законодателство.

2. Основна цел

Основна цел на настоящата политика е да повиши нивото на безопасност на предоставяне на УВД/АНО чрез насърчаване на докладването на авиационни събития, при прозрачно, коректно и безпристрастно отношение към докладващите лица и тези, упоменати в съответните доклади.

3. Основни принципи

3.1.   Политиката на безпристрастно отношение към служителите в ДП РВД се изразява в проактивни действия на ръководството на предприятието, целящи да бъде осигурено доверието на личния състав, необходимо за въвеждането на успешна и развиваща се система за управление на безопасността, подобряване на културата по докладване на авиационни събития, както и определяне на възможните фактори, влияещи върху нивата по безопасност при предоставяне на УВД/АНО.

3.2.   Ръководството на ДП РВД осигурява конфиденциалността и опазването на личните данни на докладващите лица, а така също и на служителите споменати в докладите за авиационни събития в съответствие с разпоредбите на приложимото Европейско и национално законодателство.

3.3. Доколкото в тази политика не е предвидено друго, доброволните и задължителни доклади за авиационни събития, не могат да се използват срещу докладващия или упоменатите в доклада лица за целите на дисциплинарното производство.

4. Обхват

Прилагането на основната цел и принципи на тази политика се отнася до:

4.1. Осигуряване на нивата по безопасност.

4.2. Лицата докладващи събития или възможните причини за бъдещи такива.

4.3. Установените персонални човешки грешки в процеса на провеждане на разследвания на авиационни събития.

4.4. Направените предложения за промени и подобряване на процедурите за работа при предоставяне на АНО от страна на служителите.

4.5. Осигуряването на обратна връзка към служителите, след анализ на техните доклади, разследването на събития и резултатите от тях, както и предприетите мерки за смекчаване на риска и препоръки за осигуряване на нивата по безопасност.

4.6. Въвеждане на пълна прозрачност и яснота по отношение на приемливо и неприемливо поведение.

5. Безпристрастност към грешките

С настоящата политика, ръководството на ДП РВД гарантира безпристрастност при анализа на допуснатите грешки и пропуски при осигуряване на УВД/АНО, от страна на служителите на ДП РВД.

6. Дисциплинарна отговорност

Ръководството на ДП РВД гарантира, че въз основа на доброволните и задължителни доклади от авиационни събития, няма да бъдат предприемани дисциплинарни мерки, срещу докладващия или упоменати в докладите лица за действия, бездействия или взети решения, съответстващи на опита или квалификацията им, освен:

6.1. В случаите на умишлено нарушаване на приложимото законодателство или трудовите задължения;

6.2. При наличие на явно, грубо и сериозно пренебрегване на очевиден риск, и изключително сериозно пренебрегване на професионалната отговорност при изпълнение на трудовите задължения за предприемане на мерки, очевидно необходими в съответните обстоятелства, които водят до предвидими увреждания на физическо лице или имущество, или до съществено намаление на зададените нива по безопасност.