Районен център за обслужване на въздушното движение София | ДП РВД

Районен център за обслужване на въздушното движение София

От Районния център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София се осигурява обслужването на въздушното движение в район за полетна информация (РПИ) София, който обхваща суверенното въздушното пространство (ВП) на Република България и ВП над акваторията на Черно море, в което Република България е поела отговорността за обслужване на въздушното движение.

Обслужването на въздушното движение в РЦ за ОВД София се осигурява от следните органи за ОВД:

  • Районен контролен център София (РКЦ) - осигурява обслужване по контрол на въздушното движение за въздухоплавателните средства (ВС), прелитащи през Район за полетна информация София;

  • Орган за контрол на подхода София (ОКП) - осигурява обслужване по контрол на въздушното движение за ВС, долитащи на и отлитащи от летище София;

  • Летищна контролна кула София (ЛКК)- осигурява обслужване по контрол на летищното движение на летище София;

  • Център за полетна информация София (ЦПИ) - осигурява полетно-информационно обслужване и авaрийно-оповестително обслужване на ВС, изпълняващи полети в Район за полетна информация София от земната/морската повърхност до полетно ниво 105 извън контролираното въздушно пространство;

Обслужването на въздушното движение в РЦ за ОВД София се осъществява с помощта на въведената в експлоатация на 14 февруари 2008 година автоматизирана система за УВД SATCAS. Актуалната автоматизирана системата за УВД SATCAS v.3 DL предлага мултирадарна информация, множество функционалности за вътрешна координация между секторите и обмен на информация с други системи, които я причисляват към най-модерните системи за УВД в Европа.

Районният контролен център София осигурява непрекъснато обслужване на ВС над площ от приблизително 145 000 кв. км. През 2018 г. са обслужени 771 617 прелитащи полети на граждански ВС, без закъснения, предизвикани от оперативни ограничения. През натоварения летен период за едно денонощие РКЦ София обслужва около 3000 прелитащи ВС, като пиков ден е 18.08.2018 г. (събота) с прелетели 3422 ВС.

През натоварения летен период за едно денонощие РКЦ София обслужва около 3000 прелитащи ВС. Районният контролен център София разполага с капацитет за едновременна работа на 11 граждански сектора и 2 сектора за гражданско-военна координация. Всеки от секторите е оборудван с идентични работни позиции за двама ръководители на полети (РП) - радарен и планиращ РП.

Органите за ОВД София ПОДХОД и София КУЛА осигуряват обслужване по контрол на въздушното движение на полетите на летище София. Потокът от ВС обслужвани на летище София е регулярен и се състои главно от редовни международни линии. През 2018 г. на летище София са обслужени над 61 000 движения на ВС. Плановете за разширяване на летище София и откриването на нови международни линии налагат въвеждането на система за управление и контрол на наземното движение - A-SMGCS, която ще осигури безопасното обслужване на ВС и транспортни средства по маневрената площ на летището.

Центърът за полетна информация София осигурява полетно-информационно обслужване на ВС изпълняващи полети в неконтролирано въздушно пространство клас G. Обслужването се осигурява от Координатори по УВД, които приемат и разпространяват аеронавигационна, метеорологична и всяка друга информация, която може да повлияе на безопасността на полетите.

Центърът за полетна информация София осигурява полетно-информационно обслужване във въздушното пространство (ВП) на района за полетна информация София извън контролираните зони/райони и трасета за ОВД от земната/морската повърхност до полетно ниво FL 105.

Центърът за полетна информация София осигурява полетно-информационно обслужване предимно на ВС от авиацията с общо предназначение, изпълняващи полети на ниски височини.

Контакти:

+359 2 937 4100

fax: +359 2 980 0043

peter.danailov@bulatsa.com