Република България


Republic of Bulgaria


Аеронавигационна информация и публикация (AIP)
Aeronautical Information Publication (AIP)


ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ / DISCLAIMER OF LIABILITY

ДП “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД) предоставя за ползване сборник AIP на Република България като не носи отговорност по отношение на валидността, точността и качеството на предоставената информация, последиците от нейното използване, както и за щети, възникнали поради невъзможност да се използва сборник AIP заради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика и др.

Копирането върху хартиен и/или електронен носител на информация от сборник AIP на Република България от тук е нежелателно поради невъзможност за контролиране на внасянето на последващи изменения в разпечатания екземпляр. Ако по някаква причина се налага отпечатване, съответният потребител трябва незабавно да маркира хартиеното копие с надпис „НЕКОНТРОЛИРАН” и да го унищожи след отпадане на необходимостта от ползване на същото.

Потребителят има право да използва тази информация за свои собствени цели, но не и да я предава на трети лица.

Отговорност на потребителя е да се увери, че използва наличната най-актуална информация. ДП РВД може да променя информацията без предварително известие.

Единствената достоверна и официална версия на сборник AIP на Република България е разпространяваната на електронен носител при нормални абонаментни принципи, достъпни чрез годишен абонамент.

С използването на предоставената информация декларирате, че се съгласявате с условията за достъп до сборник AIP.

Ако имате въпроси или препоръки относно предоставяната информация, моля свържете се с отдел Аеронавигационно информационно обслужване (АИО) към ДП РВД на ais@bulatsa.com.


***


Bulgarian Air Traffic Services Authority (BULATSA) provides Aeronautical Information Publication (AIP) of the Republic of Bulgaria and takes no responsibility regarding the validity, accuracy and quality of the information, the consequences of its use, and damages incurred due to inability to use the AIP, for technical reasons, regardless of the circumstances which led to this - technical problems, technical prevention and others.


Copied on paper and / or electronic means of information from AIP of the Republic of Bulgaria is undesirable due to the impossibility of controlling the introduction of further changes in the printed copy. If, for some reason, printing is required, the user must immediately mark the paper copy with the word "Unregulated" and destroy it after dropping out the need to use it.

 

The user has the right to use this information for his own purposes and not to hand it over to third parties.


It is the users responsibility to make sure that they are using the most up-to-date information available. BULATSA may change information without prior notice.


The only reliable and official version of AIP Republic of Bulgaria is distributed in electronic form under normal subscription basis, available through annual subscription.


By using the information provided, you declare that you agree with the terms of access to the AIP of the Republic of Bulgaria.


If you have any questions and opinions about the content, please contact AIS department at ais@bulatsa.com.