ДП  „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). Всички права запазени.

Този материал и цялата съдържаща се  информация в него, включително, но не само текстове, чертежи с данни, карти, изображения и други, са защитени съгласно международните и националните закони и договори за авторското право.
Всяко неоторизирано копиране, препечатване, възпроизвеждане, промяна, разпространение или използване на този материал е забранено. Никоя част от този материал не може да бъде възпроизвеждана или предоставяна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, включително фотокопиране, запис или чрез каквато и да е система за съхранение и извличане на информация, без изрично писмено разрешение от автора или издателя.

Потребителите имат право да запазват и / или отпечатват съдържанието на материала само за лично ползване.

State Enterprise Air Traffic Services Authority(BULATSA). All Rights Reserved.

This material and all information, including but not limited to text, data drawings, charts, images, etc. contained in it, is protected under International and National Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized copy, reprint, reproduction, modification, distribution or use of this material is prohibited. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author or the publisher.

The users are allowed to save and/or print the contents of the material for personal use only.