Изисквания към кандидатите | ДП РВД

Изисквания към кандидатите

За да придобиете правото да упражнявате професията „Ръководител на полети“ (РП), е необходимо да отговаряте на определени изисквания, да преминете отделните етапи на подбора и да завършите успешно професионалното обучение за длъжността. В случай че нямате някои от необходимите сертификати за владеене на английски език, ДП РВД ще Ви осигури безплатно провеждане на входящ тест по английски език за определяне на ниво на владеене на езика, съгласно общата европейска езикова рамка, както и безплатно провеждане на тест FEAST 1 и 2. След като преминете успешно етапите на подбора, с Вас ще бъде сключен договор за повишаване на професионалната квалификация. Обучението през целия срок на договора за Вас ще бъде безплатно, като с цел пълната Ви ангажираност с професията РП, Вие ще получавате и стипендия. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПОДБОР НА РП

 1. Да са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 2. Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 3. Да сa завършили висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование.
 4. Да владеят английски език на ниво, като притежават един от следните сертификати, издадени максимум 5 години преди датата на кандидатстване:

  • за IELTS - 5.5, или по високо;
  • за TOEFL - 87, или по високо;
  • за Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) - grade B, или по-високо;
  • Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания или при явяване на изпит по английски език, организиран от ДП РВД, в предишен подбор за ръководители на полети не са покрили успешно ниво B2, следва да преминат тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД, и да покажат резултат, съответстващ на ниво B2 или по-високо.
 5. Да владеят български език на ниво С2 съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), ако не са български граждани.
 6. Да не са навършили 30 години към датата на кандидатстване.
 7. Да не са отпадали на етап: „Тест FEAST“ през последните 24 месеца от последното им явяване на теста към датата на кандидатстване.
 8. Да не са отпадали на етап: „Практически упражнения на симулатор” през последните 24 месеца от последното им участие в подбор на кандидати за обучение за ръководители на полети за органите за ОВД в РЦ/ЛЦ за ОВД на ДП РВД.
 9. Да не са отпадали на етап „Интервю“ на предишни подбори.
 10. Да не се отпадали от обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност на ученик-РП (SATCL) или свидетелство за РП (ATCL).

необходими документи за кандидатстване

 1. Автобиография - европейски формат Europass.
 2. Един брой актуална цветна портретна снимка.
 3. Копие на диплома или уверение за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование. В случай, че дипломата е придобита в учебно заведение в чужбина - кандидатите, завършили висше учебно заведение в чужбина да предоставят диплома за завършено висше образование и удостоверение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето си образование съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Удостоверението за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование, съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, следва да се представи в срок до приключване на процедурата на подбор.
 4. Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията към кандидатите, издаден от IELTS, TOEFL или Cambridge ESOL Exams. Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания, следва при попълване на формуляра за кандидатстване да заявят желание да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД.  Провеждането на теста се организира в зали, осигурени от ДП РВД в гр. София, гр. Варна и гр. Бургас, съгласно заявеното предпочитание от кандидатите. Кандидати, които не по-рано от 5 години към датата на кандидатстване, при предишен подбор за ръководители на полети, са се явявали на изпит по английски език, организиран от ДП РВД и успешно са покрили ниво B2, следва да заявят това при попълване на формуляра за кандидатстване.
 5. Копие на сертификат, удостоверяващ владеенето на български език на ниво С2 съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), ако не са български граждани.
 6. Копия на дипломи и сертификати за придобита допълнителна квалификация, при наличието на такива.

 

ДП РВД си запазва правото, в зависимост от конкретните необходимости, да изменя и/или допълва условията на подбора, като кандидатите подали документи към този момент ще бъдат изрично уведомени.

Виж повече