Тест по английски език | ДП РВД

Тест по английски език

Кандидатите, които не притежават сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията или при явяване на изпит по английски език, организиран от ДП РВД, в предишен подбор за ръководители на полети не са покрили успешно ниво B2, ще бъдат поканени да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД. Тестът се провежда в зали, осигурени от ДП РВД в гр. София, гр. Варна и гр. Бургас, съгласно заявеното предпочитание от кандидатите.

Тестът по английски език е писмен и устен.

Писменият тест е с времетраене 3 астрономически часа и се състои от следните елементи:

  • Четене с разбиране;
  • Слушане с разбиране;
  • Проверка на лексиката и граматиката;
  • Писане.

Устният изпит се състои в провеждане на разговор по тема, изтеглена от кандидата с дадени насоки за дискусия и опорни думи.