Медицинска годност | ДП РВД

Медицинска годност

Кандидатите, преминали успешно отделните етапи на подбора, се явяват пред Комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО). Изисква се отлично здравословно състояние, което се проверява чрез специални медицински прегледи и покриване на определени изисквания за медицинска годност клас 3. Поради естеството на работата, изключително строги са изискванията към зрението и слуха. Не се допуска кандидатите да имат диабет, епилепсия, сърдечни болести, психични разстройства, наркотична зависимост и др. Кандидатите преминават допълнителен тест за професионално значими психологически качества за ръководители на полети (РП)  в лаборатория по авиационна психология и безопасност на полетите към НБТМ Цар Борис ІІІ“.

За да продължите напред в подбора е необходимо свидетелство за медицинска годност клас 3 – „годен” за ръководител полети.

Прегледите на работещите РП се извършват периодично (през 2 години за РП под 40-годишна възраст и ежегодно за РП над 40 години).