Информация относно процеса на подбор | ДП РВД
15 Окт
2014

Информация относно процеса на подбор

Документи за кандидатстване се представят в електронен формат чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване (www.bulatsa.com). Всички постъпили кандидатури получават входящ номер в момента на представянето им.

Постъпилите документи през календарния месец се разглеждат в периода от 1-во до 10-то число на следващия календарен месец. В срок до края на същия месец всички кандидати се уведомяват за резултатите от разглеждането на документите чрез имейл на посочените от тях електронни адреси.

ТЕСТ FEAST СЕ ПРОВЕЖДА ДО 2 (ДВА) ПЪТИ ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, СЪОТВЕТНО ПРЕЗ М. МАЙ* И М. НОЕМВРИ**. Одобрените за явяване  кандидати се уведомяват минимум 15 (петнадесет) работни дни предварително за датата на провеждане на теста чрез имейл на посочените от тях електронни адреси.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТ FEAST ПРЕЗ 2015 Г.

*Кандидатите представили, отговарящи на изискванията кандидатури в периода от 01.11.2014 г. до 30.04.2015 г. и класирани за следващ етап в подбора, следва да се явят на тест FEAST, планиран за месец май в текущата календарна година.

**Кандидатите представили, отговарящи на изискванията кандидатури в периода от 01.05.2015 г. до 31.10.2015 г. и класирани за следващ етап в подбора, следва да се явят на тест FEAST, планиран за месец ноември в текущата календарна година.