Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10 от ЗГВ

Решение за откриване
Публикувано на 29.07.2019
0.42 MB
Обявление за провеждане на процедура
Публикувано на 29.07.2019
0.29 MB
Документация за провеждане на процедура
Публикувано на 29.07.2019
1.26 MB
Таблица № 1 - Приложение към Техническата спецификация
Публикувано на 29.07.2019
11.68 MB
Приложение № 2 - Количествено-стойностна сметка
Публикувано на 29.07.2019
1.72 MB
Образци към документацията
Публикувано на 29.07.2019
0.08 MB
Съобщение за удължаване на сроковете за оглед и за представяне на оферти
Публикувано на 16.08.2019
0.47 MB
Разяснения по документацията за участие с изх. № 70-00-69/ 03.09.2019 г.
Публикувано на 03.09.2019
4.06 MB