Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2018-0035
Дата на архивиране:
08.03.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 03.10.2018
0.65 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 03.10.2018
3.1 MB
Документация за участие
Публикувано на 03.10.2018
0.78 MB
Раздел XI от Документацията - Технически спецификации и количествени сметки за изпълнение на поръчката
Публикувано на 03.10.2018
0.25 MB
Раздел XII от Документацията - Критерий за възлагане
Публикувано на 03.10.2018
0.12 MB
Раздел XIII от Документацията - Проект за изпълнение на поръчката
Публикувано на 03.10.2018
11.76 MB
Раздел XIV от Документацията - Образци
Публикувано на 03.10.2018
0.1 MB
Образец №8 - еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 03.10.2018
0.08 MB
Образец №8 - еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 03.10.2018
0.1 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 05.11.2018
0.17 MB
Съобщение за промяна в датата на отваряне на постъпилите оферти
Публикувано на 22.11.2018
0.16 MB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-28-835/22.11.2018 г.
Публикувано на 26.11.2018
0.57 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 07.01.2019
1.44 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 13.02.2019
1.64 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 13.02.2019
1.79 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 13.02.2019
1.52 MB
Обявление за възлагане на поръчка (чл. 26, ал. 1, т 2 при прекратяване на процедурата)
Публикувано на 08.03.2019
2.13 MB