Постоянен прием на документи на кандидати за обучение за ръководител полети | ДП РВД

Постоянен прием на документи на кандидати за обучение за ръководител полети

Дата: 
01/08/2017
Състояние: 
Активна

ДП „Ръководство на въздушното движение“ обявява постоянен прием на документи за обучение на кандидати за длъжността „Ръководители на полети“, при следните условия:

Изисквания към кандидатите:

1. Да са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

3. Да се завършили висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование.

4. Да владеят английски език на ниво, като притежават един от следните сертификати: за IELTS - 5.5; за TOEFL - 87; за Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) - grade B, или по-високо, издаден максимум 5 години преди датата на кандидатстване. Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания или при явяване на изпит по английски език, организиран от ДП РВД, в предишен подбор за ръководители на полети не са покрили успешно ниво B2, следва да преминат тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД, и да покажат резултат, съответстващ на ниво B2 или по-високо.

5. Да владеят български език на ниво С2 съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), ако не са български граждани.

6. Да не са навършили 30 години към датата на кандидатстване.

7. Да не са отпадали на етап: „Тест FEAST“ през последните 24 месеца от последното им явяване на теста към датата на кандидатстване.

8. Да не са отпадали на етап: „Практически упражнения на симулатор” през последните 24 месеца от последното им участие в подбор на кандидати за обучение за ръководители на полети за органите за обслужване на въздушното движение (ОВД) в районния и летищните центрове (РЦ/ЛЦ) за ОВД на ДП РВД.

9. Да не са отпадали на етап „Интервю“ на предишни подбори.

10. Да не се отпадали от обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност на ученик-РП (SATCL) или свидетелство за РП (ATCL).

Необходими документи за кандидатстване

1. Автобиография - европейски формат Europass.

2. Един брой актуална цветна портретна снимка.

3. Копие на диплома или уверение за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование. В случай, че дипломата е придобита в учебно заведение в чужбина - кандидатите, завършили висше учебно заведение в чужбина да предоставят диплома за завършено висше образование и удостоверение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето си образование съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

 3.1. Удостоверението за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование, съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, следва да се представи в срок до приключване на процедурата на подбор.

4. Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията по т. 4. (от изискванията към кандидатите), издаден от IELTS, TOEFL или Cambridge ESOL Exams. Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания, следва при попълване на формуляра за кандидатстване да заявят желание да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД в един от следните градове – София, Варна или Бургас. Кандидати, които не по-рано от 5 години към датата на кандидатстване, при предишен подбор за ръководители на полети, са се явявали на изпит по английски език, организиран от ДП РВД и успешно са покрили ниво B2, следва да заявят това при попълване на формуляра за кандидатстване.

5. Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието с изискването по  т. 5. (от изискванията към кандидатите), ако не са български граждани.

6. Копия на дипломи и сертификати за придобита допълнителна квалификация, при наличието на такива.

Документите трябва да се представят от кандидатите в електронен формат със следните технически параметри: размер на отделен файл не по-голям от 512 KB и във файлов формат: .PDF, .JPG, .JPEG, .ZIP или RAR.

Начин за кандидатстване: чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване.

Процедури за подбор

Процедури за подбор на постъпилите кандидатури се откриват до 3 (три) пъти през всяка календарна година. Основните етапи на подбора са, както следва:

Етап № 1 – Подбор по документи

Постъпилите документи да бъдат разглеждани в срок до два работни дни след подаването им. В срок до два работни дни след разглеждането, статусът на кандидатите да бъде актуализиран според етапа на подбор, до който са допуснати

Етап № 2 – Тест по английски език.

Кандидатите, които не притежават сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията по  т. 4. (от изискванията към кандидатите), издаден от IELTS, TOEFL или Cambridge ESOL Exams или при явяване на изпит по английски език, организиран от ДП РВД, в предишен подбор за ръководители на полети не са покрили успешно ниво B2, ще бъдат поканени да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД в един от следните градове - София, Варна или Бургас съгласно заявеното предпочитание от кандидатите.

Етап № 3 – Тест FEAST

Кандидатите, които са преминали успешно Етап № 1 и Етап № 2 (само за кандидатите, за които е приложимо) ще бъдат поканени да се явят на Етап № 3 - полагане на тест FEAST.

Етап № 4 – Получаване на свидетелство за медицинска годност клас 3 - за РП

Успешно преминалите тест FEAST кандидати да бъдат поканени да преминат първоначален медицински преглед за медицинска годност клас 3 за РП. Кандидатите ще преминават допълнителен тест за професионално значими психологически качества за ръководители на полети (РП)  в лаборатория по авиационна психология и безопасност на полетите към НБТМ "Цар Борис ІІІ".

Етап № 5 – Практически упражнения на симулатор

Успешно преминалите тест FEAST кандидати ще бъдат поканени за изпълнение на практически задачи на симулатор.

Етап № 6 – Интервю.

Кандидатите, получили свидетелство за медицинска годност клас 3 – „годен” за РП ще бъдат поканени на интервю.

ДП РВД си запазва правото, в зависимост от конкретните необходимости, да изменя и/или допълва условията на подбора, като кандидатите подали документи към този момент ще бъдат изрично уведомени.

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА

CV - Europass format
251 KB
Инструкция за попълване на автобиография - европейски формат
156.99 KB