Подбор за специалист по информационна сигурност | ДП РВД

Подбор за специалист по информационна сигурност

Дата: 
12/09/2018
Срок: 
12/10/2018
Състояние: 
Приключена
 • Позиция – Специалист
 • Направление „Техническа дейност“, дирекция „Информационни системи“,
 • Отдел „Информационна сигурност“
 • Централно управление на ДП РВД

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

Специалистът в отдел „Информационна сигурност“ анализира събития, свързани със сигурността на информационната инфраструктура на ДП РВД, идентифицира инциденти и проблеми със сигурността, извършва задълбочен анализ на базата на данни от различни източници и сензори и координира разрешаването на инциденти. Подпомага процеса по възстановяване на нормалната работа на системите с препоръки и експертиза.

 • Задължения на позицията:
 • Да мониторира алармите, генерирани от Системата за управление на събития и инциденти, свързани със сигурността (SIEM – Security and Event Management System).
 • Да мониторира данните от различните сензори и анализира в дълбочина обхвата на всеки инцидент, определя засегнатите системи и сегменти на мрежата.
 • Да използва наличните възможности на техническите средства за разследване на кибер инциденти (напр. „sandbox capability“ за изследване в дълбочина на зловреден код, „threat intelligence feed“ за идентифициране на зловредни файлове и др.).
 • Да генерира и ескалира заявки (tickets) към инженерно-техническия състав, поддържащ оперативните и неоперативни системи в ДП РВД.
 • Да подпомага инженерно-техническия състав с информация и препоръки при разрешаването на инциденти, свързани със сигурността, следвайки предварително заложени сценарии за работа при разрешаване на инцидент.
 • На базата на опит и знания, натрупани при разрешаване на ИКТ инциденти, да разработва нови оперативни сценарии за работа (use cases), които включват сценарии за заплаха и съответните реакции и с тях допълва базата данни на SIEM платформата.
 • Да участва в разследването на инциденти по сигурността с ИКТ системи и услуги.
 • Да прави предложения за подобряване на сигурността при експлоатация на ИКТ системите.
 • Да участва в определяне на хардуерните и софтуерните изисквания за модернизиране на съществуващите и внедряването на нови информационни технологии и системи в съответствие с европейските и националните стандарти и препоръки.
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност от професионални направления: „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Математика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, или аналогични направления в сферата на информатиката, информационните системи, компютърните науки, електрониката, автоматиката, комуникациите, авиационна техника и технологии.
 • Трудов стаж и професионален опит-минимум 3 (три) години трудов стаж, отговарящ на естеството на задълженията за позицията, включително:
 • Професионален опит в някое от следните направления – мрежовата сигурност и управлението на мрежи и/или сигурност на информационните и комуникационни технологии;
 • Задълбочена подготовка в областта на компютърните и информационните технологии, мрежовата и информационната сигурност, сървърната и мрежова администрация, системния софтуерен инженеринг;
 • Опит в мрежовата сигурност и при работа със системи за превенция на неоторизиран достъп – IDS/IPS (intrusion detection and intrusion prevention systems);
 • Опит и знания при използване на SIEM (Security Information and Event Management) платформа, IDS/IPS системи и други средства за откриване на аномалии в ИТ инфраструктурата;
 • Опит при анализ и разследване на първопричините за възникнали ИКТ инциденти на базата на данни от различни източници и сензори, свързани със сигурността;
 • Опит при работа с метаданни и регулярни изрази;
 • Опит при работа със системи за управление на инциденти (ticketing systems);
 • Опит при внедряване на технологични решения за защита на ИКТ системите и данните;
 • Познания за съвременните методи за реализиране на кибер-атаки.
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Да са български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Допълнителни изисквания към кандидатите:
 • аналитично мислене и проучвателни умения;
 • организираност;
 • умение за работа в екип;
 • отговорност и способност за реална преценка на обстоятелствата;
 • инициативност и иновативност;
 • адаптивност при рискови и стресови ситуации;
 • комуникативност;
 • градивност и гъвкавост;
 • желание за усвояване на нови знания;
 • лоялност и дискретност.

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Комуникационните Ви умения биха гарантирали работата в екип, която Ви очаква, както и степента Ви на поемане на отговорност и лична дисциплинираност. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи позицията. Търсеният кандидат трябва да е способен да взима бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните му задължения.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, постоянна заетост, трудов договор с шест месеца изпитателен срок, работно време 8 часа (от 8:30 ч. до 17:00 ч.), както и финансови и социални предпоставки за удовлетвореност. ДП „Ръководство на въздушното движение“ е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на сигурност на мрежите и комуникациите, сигурност на операциите, сигурност на данните, методи и средства за оценка и тестване на сигурността на информационната инфраструктура, оценка и управление на рисковете за информационните активи, методи за управление на достъпа до информационни системи и мрежи, средства за мониторинг и управление на сигурността на информационни системи и мрежи;
 • Изпит по английски език за доказване ниво на владеене на езика В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентни институции (НАП), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др.;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.);
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-245/ 11.09.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1638; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 12.10.2018 г.
Заявление за явяване на външен подбор
144.57 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
142.92 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
157.01 KB