BULATSA търси "Инженер автоматизация" | ДП РВД

BULATSA търси "Инженер автоматизация"

Дата: 
05/10/2018
Срок: 
02/11/2018
Състояние: 
Приключена

 

Къде?

Районен център за обслужване на въздушното движение в гр. София, сектор „Система за управление на сградата“

Кои сме ние?

BULATSA е модерна, високотехнологична организация, отговорна за управлението на въздушното движение в България.

Ние предоставяме висококачествено и надеждно аеронавигационно обслужване, като поддържаме най-високи нива на безопасност и се стремим към намаляване на негативното влияние върху околната среда.

Визията на BULATSA е да бъде сред лидерите в областта на аеронавигационното обслужване в Европа. Развиваме се като ефективна и адаптивна организация, ориентирана към своите клиенти – авиокомпаниите. Справяме се успешно с предизвикателствата, поставени пред нас от новите реалности в Единното европейско небе, чрез повишаване на квалификацията на служителите си и реализиране на нови пазарни възможности.

Описание на позицията:

„Инженер автоматизация” в сектор „Система за управление на сградата” следи за правилната експлоатация и работа на системата за управление на сградата. Извършва експлоатация и ремонт на СУС. Работата се извършва в сменен режим.

Отговорностите на “Инженер автоматизация” в BULATSA включват:

 • Да изпълнява задълженията си по обслужване и поддръжка на системата за управление на сградата.
 • Да участва при проверките на системата за управление на сградата и нейните подсистеми.
 • Да участва в осъществяването на мероприятия за монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на нови съоръжения  в  сектор „Система за управление на сградата“.
 • Да участва в осъществяването на мероприятия за монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на нови съоръжения  в  сектор  „Система за управление на сградата“.

Търсеният профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование - висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност от областта на електронна техника, микроелектроника, автоматизация, електротехника; 
 • Да владеете общ английски език със свободно ползване на документация по специалността;
 • Компютърна грамотност - владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на Интернет;
 • Да не сте поставени под запрещение, да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не сте лишени по съответния ред от правото да заемате длъжността, за която кандидатствате.

Ние търсим инициативни и иновативни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако отговаряте на нашите изисквания, ще се радваме да станете част от екипа ни!

Какво предлагаме?

 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Възможност за развитие в успешна компания;
 • Работа в динамичен, квалифициран и приятелски настроен екип;
 • Възможности за личностна изява и реализация на Вашите идеи;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Стимулиращо развитие на възнаграждението, базирано на личните постижения;
 • Атрактивни социални придобивки.

Как да кандидатствате?

Необходими документи:

 • Заявление до Генералния директор на BULATSA за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане – в приложените файлове;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни – в приложените файлове;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства – в приложените файлове;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия от следните документи, подписани собственоръчно за вярност с оригинала:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).

За да станете част от екипа на BULATSA, трябва да преминете:

 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта електронната техника;
 • Събеседване/интервю, включващо проверка на уменията за ползване на техническа документация на английски език.

Къде да подадете документите си?

Подавайте документите си всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Централно управление на BULATSA – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното летище в страната. Регистрираните документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-291/03.10.2018 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1638; 02 937 1732; 02 937 1674.

Крайният срок за подаване на документи е 16:00 часа на 02.11.2018 г.

Заявление за явяване на външен подбор
144.57 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
142.89 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
157.02 KB